Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości w 2019 roku

­

Polska-Ustroń: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2018/S 167-381556

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Ustroń
Rynek 1
Osoba do kontaktów: Józef Kuczera
43-450 Ustroń
Polska
Tel.: +48 338579300
E-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl
Faks: +48 338579330

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.ustron.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.ustron.bip.info.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości w 2019 roku
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Ustroń

Kod NUTS PL225

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

9000000090500000905120009051310090533000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Minimalne ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania z podziałem na frakcje wynoszą:
— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 3 900 Mg,
— odpady wielkogabarytowe: 350 Mg,
— odpady budowlano-remontowe: 1 350 Mg,
— odpady zielone: 1 000 Mg,
— pozostałe odpady segregowane: 900 Mg.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1 do SIWZ.
Uwaga.
Zamawiający informuje, iż przy realizacji przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres usług będzie większy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:
— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 6 000 Mg,
— odpady wielkogabarytowe: 550 Mg,
— odpady budowlano-remontowe: 2 050 Mg,
— odpady zielone: 1 550 Mg,
— pozostałe odpady segregowane: 1 350 Mg.
Warunki skorzystania z prawa opcji:
a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.
b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
c) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i wzorze umowy.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Przy realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane ilości odpadów:
— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 3 900 Mg,
— odpady wielkogabarytowe: 350 Mg,
— odpady budowlano-remontowe: 1 350 Mg,
— odpady zielone: 1 000 Mg,
— pozostałe odpady segregowane: 900 Mg.
Są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres usług będzie większy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:
— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 6 000 Mg,
— odpady wielkogabarytowe: 550 Mg,
— odpady budowlano-remontowe: 2 050 Mg,
— odpady zielone: 1 550 Mg,
— pozostałe odpady segregowane: 1 350 Mg.
Warunki skorzystania z prawa opcji:
a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.
b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
c) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i wzorze umowy.
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2019. Zakończenie 31.12.2019

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wymagania dotyczące wadium
1.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysiący złotych 00/100) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
1.2 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 w ING Bank Śląski S.A. o / Bielsko – Biała – z dopiskiem: Wadium – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości w 2019 roku.
1.3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym z uwzględnieniem art. 46 ust. 4 ustawy Pzp. Wskazane jest dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu potwierdzonej przez Wykonawcę. Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
1.4 W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć w Kasie Urzędu Miasta Ustroń przed upływem terminu składnia ofert. Do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji.
1.5 Zwrot wadium - zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp.
1.6. Zatrzymanie wadium - zgodnie z art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 ustawy Pzp.
1.7 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 „uPzp”, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
1.8. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone [art. 89 ust. 1 pkt 7b „uPzp”]
1.9 Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować cały okres związania ofertą.
2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
2.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny brutto podanej w ofercie.
2.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2.3. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku formach, zgodnie z dyspozycją art. 148 ust.1 ustawy Pzp.
2.4. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone nie później niż w dniu podpisania umowy na rachunek bankowy Zamawiającego: 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 w ING Bank Śląski S.A. o / Bielsko-Biała – z dopiskiem: Zabezpieczenie umowy – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości w 2019 roku.
2.5 Skuteczne wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek Zamawiającego.
2.6 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
2.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
2.8. Jeśli zabezpieczenie jest wnoszone w innej formie niż pieniężna, należy je dostarczyć do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Rozliczenie świadczonych usług, będących przedmiotem niniejszego zamówienia odbywać się będzie po zakończeniu miesiąca, za który wystawiona będzie faktura, z terminem płatności od 21 dni do 30 dni (termin określony przez Wykonawcę w formularzu oferty) licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy obliczane będzie jako iloczyn podanych w ofercie cen jednostkowych za 1 Mg zebranych odpadów z podziałem na frakcje oraz rzeczywistej ilości zebranych odpadów potwierdzonych w sprawozdaniu comiesięcznym złożonym Zamawiającemu przez Wykonawcę.
3. Wartość brutto wynagrodzenia Wykonawcy określona na podstawie oferty nie stanowi ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy, gdyż wynika z gwarantowanego ilościowego wyliczenia zakresu minimalnego przedmiotu zamówienia. Cena jaką zapłaci Zamawiający wybranemu Wykonawcy będzie wynikać z ilości faktycznie wykonanych i odebranych odpadów w ramach realizowanego zamówienia.
4. W przypadku gdy zakres prac będzie większy niż określono w formularzu cenowym – Zamawiającemu przysługuje prawo opcji opisanej w części I SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, czyli prawo zwiększenia przedmiotu zamówienia do maksymalnej jego wartości.
5. Warunki skorzystania z prawa opcji:
1) skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może, lecz nie musi skorzystać.
2) zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy,
3) zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego,
4) prawo opcji może dotyczyć poszczególnych rodzajów usług wskazanych w § 5 ust. 1 (każdej pozycji z osobna),
5) wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i niniejszej umowy.
6. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w części VI SIWZ oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w części VII i VIII SIWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego – umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Wykonawca musi spełnić warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:
2.1.aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z treścią przepisu art. 9b ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1454),
2.2. wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia,
2.3. wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, na podstawie ustawy z dnia 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:
1. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym opublikowane zostało niniejsze ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na realizację niniejszego zamówienia publicznego w wysokości co najmniej 400 000,00 PLN
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
Ad.1. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym opublikowane zostało niniejsze ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Ad.2. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:
1. dysponuje w celu wykonania zamówienia publicznego następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami):
— pojazd przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych – co najmniej 2 sztuki,
— pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych – co najmniej 2 sztuki,
— pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej z napędem na dwie osie (4x4) – co najmniej 1 sztuka.
2. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, albo nadal wykonuje co najmniej 1 usługę [usługi w ramach jednej umowy traktuje się jak 1 usługę], polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie, przy czym zrealizowany [zakończony] zakres tej usługi nie może być mniejszy, niż 6 500 Mg odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługa została wykonana lub jest wykonywane należycie.
Dowodami są tutaj: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana albo nadal jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku usługi nadal wykonywanej referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie minimalnego zakresu, tj. 6 500 Mg powinny zostać wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Dowodami są tutaj: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Uwagi:
1) Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie usług podać zakres usług odpowiadających zakresowi warunku.
2) Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać że podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
Ad.1. wykaz wykonanej lub wykonywanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości w ilości nie mniejszej niż 6 500 Mg (wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane) - według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Ad.2. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP.271.1.44.2018
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.10.2018 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 10.10.2018 - 10:20

Miejscowość:

Urząd Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1, pokój nr 1 (sala sesyjna).

 

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Sierpień–Wrzesień 2019 r.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
I. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przewiduję tzw.„procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Procedura ta polega na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie dokonywał podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców [ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia] i nie będzie badał wszystkich oświadczeń Wykonawców, złożonych przy ofertach. Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, pod kątem kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ oraz przesłanek odrzucenia oferty [art. 89 ust. 1 ustawy Pzp], po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza [uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej] dokona oceny podmiotowej tego Wykonawcy tj. zbada jego oświadczenie złożone przy ofercie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), a następnie zażąda od niego – na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających.
II. Zmiana umowy
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzania takich zmian wynika z następujących okoliczności:
1) zmiany wynagrodzenia, w następstwie ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia wartości umowy w przypadku podwyższenia stawki podatku VAT,
2) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp.),
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.
4. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do uzasadnienia i udokumentowania zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.8.2018

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości w 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.08.2018 10:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.12.2018 08:14 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
14.12.2018 08:13 Dodano załącznik "ZP.272.1.44.2018_Umowa.pdf" (Józef Kuczera)
05.11.2018 10:48 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
05.11.2018 10:48 Dodano załącznik "ZP.271.1.44.2018_Ogłoszenie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf" (Józef Kuczera)
10.10.2018 11:02 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
10.10.2018 11:02 Dodano załącznik "ZP.271.1.44.2018_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pdf" (Józef Kuczera)
31.08.2018 10:28 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
31.08.2018 10:28 Dodano załącznik "espd-request.zip" (Józef Kuczera)
31.08.2018 10:27 Dodano załącznik "ZP.271.1.44.2018 - Załącznik nr 2 do SIWZ.doc" (Józef Kuczera)
31.08.2018 10:27 Dodano załącznik "ZP.271.1.44.2018 - Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf" (Józef Kuczera)
31.08.2018 10:27 Dodano załącznik "ZP.271.1.44.2018 - Załącznik nr 7 do SIWZ.pdf" (Józef Kuczera)
31.08.2018 10:27 Dodano załącznik "ZP.271.1.44.2018 - Załącznik nr 8 do SIWZ.pdf" (Józef Kuczera)
31.08.2018 10:27 Dodano załącznik "ZP.271.1.44.2018 - Załączniki nr 1 do SIWZ.pdf" (Józef Kuczera)
31.08.2018 10:26 Dodano załącznik "ZP.271.1.44.2018 - Załączniki nr 3,5,6,do SIWZ.pdf" (Józef Kuczera)
31.08.2018 10:26 Dodano załącznik "ZP.271.1.44.2018_SIWZ.pdf" (Józef Kuczera)
31.08.2018 10:26 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)