x 
Drukuj
Józef Kuczera 24.09.2018 12:30

Świadczenie usługi drukowania tygodnika „Gazeta Ustrońska”

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr GU.ZP.271.3.01.2018

Kierownik Jednostki Budżetowej p.n. Gazeta Ustrońska

43-450 Ustroń ul. Rynek 4

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Świadczenie usługi drukowania tygodnika „Gazeta Ustrońska”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi druku tygodnika „Gazeta Ustrońska” w formacie A4 o objętości 16-20 stron zszytych na papierze kreda 90g matowa.

Wielkość nakładu Zamawiający każdorazowo ustali na siedem dni przed planowanym drukiem i będzie w przedziale 1000 - 2000 egzemplarzy – średnio 1150 egzemplarzy.

Wydrukowaną gazetę Wykonawca dostarczy do siedziby gazety (43-450 Ustroń ul. Rynek 4) na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Katarzyna Raczyńska-Targowska

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.09.2019 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs GU.ZP.271.3.01.2018 – Świadczenie usługi drukowania tygodnika „Gazeta Ustrońska”

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, biuro nr 2, w terminie do 01.10.2018 r. do godz. 14:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%): CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena brutto za wykonanie zamówienia

C =  ----------------------------------------------------------------------  x 100 pkt

Cena brutto ocenianej oferty

 

Niniejsze ogłoszenie o konkursie ofert nie stanowi żadnego zobowiązania ze strony Jednostki Budżetowej p.n. Gazeta Ustrońska. Takie zobowiązanie powstaje dopiero z chwilą zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. Jednostka Budżetowa p.n. Gazeta Ustrońska może do momentu zawarcia umowy zrezygnować z wykonania zamówienia lub odwołać postępowanie o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny, a oferenci nie mają w takiej sytuacji prawa do żadnego odszkodowania lub innego roszczenia do Jednostki Budżetowej p.n. Gazeta Ustrońska. W opisanej sytuacji oferenci zostaną poinformowani o decyzji Zamawiającego poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

Ustroń, dn. 24.09.2018 r.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Świadczenie usługi drukowania tygodnika „Gazeta Ustrońska”
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.09.2018 12:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.11.2018 14:12 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
20.11.2018 14:11 Dodano załącznik "GU.ZP.272.3.01.2018_Umowa.pdf" (Józef Kuczera)
15.11.2018 14:01 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
15.11.2018 14:01 Dodano załącznik "GU.ZP.271.3.01.2018_Protokół_komisji_konkursowej.jpg" (Józef Kuczera)
24.09.2018 12:30 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)