x 
Drukuj
Magdalena Fober 20.11.2018 10:15

Stałe Komisje Rady Miasta Ustroń oraz zakresy ich działania

­

1. Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa:

- rozpatrywania oraz opiniowania projektów uchwał i ich założeń oraz wniosków tematycznie związanych z zakresem zadań komisji,

- opiniowania projektu budżetu oraz rozpatrywania sprawozdań z wykonania budżetu,

- prowadzenia kontroli nad realizacją budżetu miasta,

- uzgadniania podstawowych kierunków wydatków i dochodów gminy,

- opiniowania zasadności członkostwa Miasta Ustroń w związkach gminnych, stowarzyszeniach, spółkach itp.,

- ładu, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

2. Komisja Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- rozpatrywania oraz opiniowania projektów uchwał i ich założeń oraz wniosków tematycznie związanych z zakresem zadań komisji,

- planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy,

- oceny, analizy oraz formułowania wniosków do studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,

- dróg, komunikacji i środków łączności,

- budownictwa i inwestycji gminnych,

- gospodarowania mieniem komunalnym.

3. Komisja Oświaty, Rodziny i Polityki Społecznej

- rozpatrywania oraz opiniowania projektów uchwał i ich założeń oraz wniosków tematycznie związanych z zakresem zadań komisji,

- funkcjonowania szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych,

- funkcjonowania żłobka miejskiego,

- funkcjonowania pomocy społecznej,

- działalności w zakresie ochrony i aktywizacji społecznej osób starszych,

- wspierania rodziny, ochrony jej materialnych i społecznych potrzeb, ochrony praw dziecka.

4. Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta

- rozpatrywania oraz opiniowania projektów uchwał i ich założeń oraz wniosków tematycznie związanych z zakresem zadań komisji,

- upowszechniania kultury, kultury fizycznej, sportu, turystyki, rekreacji,

- opiniowania kalendarza imprez kulturalnych i sportowych,

- współpracy z instytucjami kulturalnymi, organizacjami sportowymi, turystycznymi itp.,

- analizy planów i zamierzeń z zakresu bazy sportowej i turystycznej,

- działalności w zakresie nawiązywania współpracy z miastami w kraju oraz za granicą,

- działalności w zakresie dbania o wizerunek miasta w mediach, public relations miasta i jednostek organizacyjnych,

- funkcjonowania instytucji kultury,

- funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta w zakresie sportu i rekreacji,

- kształtowania i realizacji nowoczesnej polityki promocyjnej miasta,

- dbania o lokalne dziedzictwo kulturowe,

- tworzenia warunków dla właściwej organizacji i rozwoju turystyki w mieście.

5. Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia , Rolnictwa i Leśnictwa:

- rozpatrywania oraz opiniowania projektów uchwał i ich założeń oraz wniosków tematycznie związanych z zakresem zadań komisji,

- analizy zamierzeń z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodno – ściekowej, odpadami stałymi oraz ochrony zdrowia,

- funkcjonowania Miejskiego Domu Spokojnej Starości,

- współdziałania z instytucjami ochrony zdrowia,

- programów profilaktyki i ochrony zdrowia,

- wyrażania opinii w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego,

- ochrony terenów rolnych i leśnych.

6. Komisja Rewizyjna

Zadania Komisji Rewizyjnej określa Statut Miasta Ustroń oraz ustawa o samorządzie gminnym.

7. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 Zadania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa Statut Miasta Ustroń oraz ustawa o samorządzie gminnym.

8. Komisja Koordynacyjna

Zadania Komisji Koordynacyjnej określa Statut Miasta Ustroń, tj. 

- opracowanie podstawowych kierunków działania oraz planów pracy Rady Miasta,
- przygotowanie propozycji zmian w porządku obrad sesji.

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Stałe Komisje Rady Miasta Ustroń oraz zakresy ich działania
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.11.2018 10:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.11.2018 10:15 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)