x 
Drukuj
Jarosław Grzybowski 06.12.2018 08:14

O G Ł O S Z E N I E o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu w rejonie ul. Turystycznej i Wczasowej oraz gór Palenica, Palenica Mała i Orłowa

­

Ustroń, dnia 6 grudnia 2018 r.

IGG.6721.00001.2016.JGA

O G Ł O S Z E N I E

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu w rejonie ul. Turystycznej i Wczasowej

oraz gór Palenica, Palenica Mała i Orłowa

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz w związku z uchwałami nr XIX/213/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 czerwca 2016 r. oraz nr XXI/236/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 września 2016 r. dotyczących przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu w rejonie ul. Turystycznej i Wczasowej oraz gór Palenica, Palenica Mała i Orłowa

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu w rejonie ul. Turystycznej i Wczasowej oraz gór Palenica, Palenica Mała i Orłowa

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do tego projektu,

w dniach pracy urzędu od 14 grudnia 2018 r. do 22 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1 w Wydziale Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami (pokój nr 31) od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu w rejonie ul. Turystycznej i Wczasowej oraz gór Palenica, Palenica Mała i Orłowa odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019 r. w Sali Sesyjnej o godzinie 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Ustroń z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 6 lutego 2019 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje o dokumentach:

  • o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu w rejonie ul. Turystycznej i Wczasowej oraz gór Palenica, Palenica Mała i Orłowa,
  • o  prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w projektu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  –  stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Ustroń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lutego 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Ustroń.

Burmistrz Miasta

Przemysław Korcz

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:O G Ł O S Z E N I E o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu w rejonie ul. Turystycznej i Wczasowej oraz gór Palenica, Palenica Mała i Orłowa
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Jarosław Grzybowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.12.2018 08:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.02.2019 00:00 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Jarosław Grzybowski)
13.12.2018 12:28 Edycja dokumentu (Jarosław Grzybowski)
13.12.2018 12:28 Dodano załącznik "20181207_Ustroń_Palenica_ponś.pdf" (Jarosław Grzybowski)
13.12.2018 12:28 Dodano załącznik "03_Analiza_Korytarzy_ekologicznych_Palenica_ponś.png" (Jarosław Grzybowski)
13.12.2018 12:28 Dodano załącznik "02_Wskazanie terenów_Palenica_ponś.png" (Jarosław Grzybowski)
13.12.2018 12:28 Dodano załącznik "01_Położenie_Ustroń_Palenica_ponś.png" (Jarosław Grzybowski)
13.12.2018 12:27 Dodano załącznik "UWAGI-druk.pdf" (Jarosław Grzybowski)
13.12.2018 12:27 Dodano załącznik "UWAGI-druk.doc" (Jarosław Grzybowski)
13.12.2018 12:27 Dodano załącznik "MPZP JASZOWIEC - Palenica_UCHWAŁA i Uzasadnienie.pdf" (Jarosław Grzybowski)
13.12.2018 12:27 Dodano załącznik "MPZP JASZOWIEC - Palenica_RYSUNEK.jpg" (Jarosław Grzybowski)
06.12.2018 08:14 Utworzenie dokumentu. (Jarosław Grzybowski)