Opracowanie dokumentacji projektowych rozbudowy oświetlenia w wybranych ulicach na terenie Miasta Ustroń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście””

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.18.2019

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Opracowanie dokumentacji projektowych rozbudowy oświetlenia w wybranych ulicach na terenie Miasta Ustroń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych rozbudowy oświetlenia w wybranych ulicach na terenie Miasta Ustroń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”

Niniejsze zamówienie składa się z następujących 3 części zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie przez jednego Wykonawcę ofert częściowych na dowolną ilość części – spośród 3 części.

Wybór oferty najkorzystniejszej oraz podpisanie umowy nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.

 • część nr 1 zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Krzywaniec w Ustroniu o długości około 420 metrów – oprawy sodowe na słupach wirowanych. Zakres oświetlenia został pokazany na załączniku graficznym A1 (zaznaczone punkty świetlne mają charakter czysto poglądowy),
 • część nr 2 zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Boczna w Ustroniu o długości około 240 metrów – oprawy typu LED. Zakres oświetlenia został pokazany na załączniku graficznym A2 (zaznaczone punkty świetlne mają charakter czysto poglądowy),
 • część nr 3 zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Sanatoryjna w Ustroniu o długości około 1080 metrów – oświetlenie typu LED na słupach aluminiowych. Zakres oświetlenia został pokazany na załączniku graficznym A3 (zaznaczone punkty świetlne mają charakter czysto poglądowy)

Każde z w/w opracowań obejmuje:

 1. Uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na budowę oświetlenia i prowadzenie linii oświetleniowej
 2. Uzyskanie wypisów z planu przestrzennego zagospodarowania na terenach objętych planem (tereny te można uzyskać na stronie internetowej Miasta Ustroń http://plan.ustron.pl/index.php), lub uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonych poza terenami objętymi planami zagospodarowania przestrzennego,
 3. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie (z klauzulą Starostwa Powiatowego „Nie wnosi się sprzeciwu”),
 4. Opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – dla każdego zadania odrębnie,

 

 • Szczegółowość dokumentacji budowlano-wykonawczej ma umożliwić realizację robót budowlanych oraz jednoznaczną wycenę robót przez wykonawców biorących udział w przetargu na realizację poszczególnego zadania.
 • Zaproponowane w projektach rozwiązania techniczne będą na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, ostateczne rozwiązania muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.
 • Dokumentację techniczną należy sporządzić na aktualizowanych mapach do celów projektowych (jeśli są wymagane) oraz powinna posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia.
 • Opracowanie przedmiotu zamówienia dla każdego zadania Wykonawca zobowiązuje się wykonać w wersji papierowej (projekty – po trzy egzemplarze złożone dla Zamawiającego, a kosztorysy, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – po dwa egzemplarze) i elektronicznej (pliki w formacie .pdf o wielkości mniejszej niż 5MB oraz .dxf lub .dwg na płycie CD lub DVD).
 • Dokumentacje projektowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1669), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2012.462 j.t. z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U.2013.1129 j.t.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 • Dokumentacje projektowe powinny być wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.
 • Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania odpowiedzi Zamawiającemu na ewentualne zapytania wykonawców, jakie powstaną podczas składania ofert w przetargu na wykonanie robót będących przedmiotem poszczególnych dokumentacji projektowych z dostarczeniem rysunków uzupełniających.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Krzysztof Koszykowski,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: Część nr 1, nr 2 i nr 3: do 01.08.2019 roku,

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.18.2019 – Opracowanie dokumentacji projektowych rozbudowy oświetlenia w wybranych ulicach na terenie Miasta Ustroń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 04.02.2019 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy w danej części zamówienia wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty z danej części zamówienia składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt.

Zamawiający przyzna 100 pkt w danej części zamówienia w ofercie z najniższą ceną brutto za daną część [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie danej części przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie danej części przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie danej części przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Informacja dotycząca RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1 tel. +48 33 8579 300, fax +48 33 8579 330,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Miasto Ustroń jest Pan Marek Landowski, kontakt: iodo1@uodo.ustron.pl, tel. +48 33 8579 333,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.18.2019 pn. Opracowanie dokumentacji projektowych rozbudowy oświetlenia w wybranych ulicach na terenie Miasta Ustroń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście” prowadzonym w trybie konkursu ofert o wartości nie przekraczającej 30.000 euro zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.),
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Ustroń, 25.01.2019 r.

 

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Opracowanie dokumentacji projektowych rozbudowy oświetlenia w wybranych ulicach na terenie Miasta Ustroń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście””
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.01.2019 09:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.02.2019 11:27 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
14.02.2019 11:27 Dodano załącznik "ZP.272.3.18.2019.CZ3_Umowa.pdf" (Józef Kuczera)
14.02.2019 11:27 Dodano załącznik "ZP.272.3.18.2019.CZ2_Umowa.pdf" (Józef Kuczera)
14.02.2019 11:27 Dodano załącznik "ZP.272.3.18.2019.CZ1_Umowa.pdf" (Józef Kuczera)
04.02.2019 14:10 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
04.02.2019 14:10 Dodano załącznik "ZP.271.3.18.2019_Protokół_komisji_konkursowej.pdf" (Józef Kuczera)
25.01.2019 09:30 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
25.01.2019 09:30 Dodano załącznik "Załącznik A1.pdf" (Józef Kuczera)
25.01.2019 09:30 Dodano załącznik "Załącznik A2.pdf" (Józef Kuczera)
25.01.2019 09:30 Dodano załącznik "Załącznik A3.pdf" (Józef Kuczera)
25.01.2019 09:29 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)