Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja MDSS

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.27.2019

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja MDSS

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na ociepleniu ścian fundamentowych o powierzchni 70,08 m2 (do poziomu terenu) i izolacji stropu na poddaszu o powierzchni 265,94 m2 w budynku Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja MDSS” zgodnie z audytem energetycznym z grudnia 2016 r.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Ustroń” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Szczegółowy zakres zadań wykonawcy zamówienia opisany został w przedmiarze robót oraz audycie energetycznym. Dokumenty te są załącznikami do niniejszego ogłoszenia.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

Wykonawca musi spełnić warunki dotyczące:

 1. Wiedza i doświadczenie – aby spełnić warunek Wykonawca musi wykazać że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedno zamówienia porównywalne z przedmiotem niniejszego zamówienia polegające na wykonaniu robót ogólnobudowlanych o wartości co najmniej 40.000 zł brutto.
 2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia - aby spełnić warunek Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia tj.: osobą posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji: kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. w zakresie warunku określonego w ust. 1 - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane - wzór wykazu stanowi załącznik C.
 2. w zakresie warunku określonego w ust. 2 - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - wzór wykazu stanowi załącznik D.

Niespełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

 

 1. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych i procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu. Oferty zostaną ocenione wg następujących kryteriów:

L.p.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

  Cena brutto [Pc1]

90%

90 punktów

2.

Okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot umowy [Pc2]

10%

10 punktów

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z dwóch czynników, które w przypadku maksimum pozwalają na uzyskanie 100 pkt: Ocp = Pc1 + Pc2

1. Kryterium – cena brutto oferty [Pc1]

Zamawiający przyzna 90 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc1 = Cn / Co x 90 pkt

gdzie:

 

Pc1 – liczba punktów za cenę ofertową brutto

Cn – najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co – cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

2. Kryterium – okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot umowy [Pc2]

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia wynosi 5 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, a maksymalny 10 lat. Okres gwarancji i rękojmi za wady należy zadeklarować w pełnych latach, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. W ramach niniejszego kryterium Zamawiający żąda od Wykonawcy zrównania okresu gwarancji z okresem rękojmi za wady.

Zamawiający przyzna punktację za powyższe kryterium w następujący sposób:

Oferta z okresem gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia 10 lat otrzyma  -  10 pkt

Oferta z okresem gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia 9 lat otrzyma  -  8 pkt

Oferta z okresem gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia 8 lat otrzyma  -  6 pkt

Oferta z okresem gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia 7 lat otrzyma  -  4 pkt

Oferta z okresem gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia 6 lat otrzyma  -  2 pkt

Oferta z okresem gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia 5 lat otrzyma  -  0 pkt

 

UWAGI:

 • Brak deklaracji okresu gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot umowy w formularzu ofertowym bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum [tj. 5 lat] albo wskazanie tego okresu mieszczącego się w zakresie pomiędzy 5 a 10 latami, ale nie wpisującego się w żaden z sześciu narzuconych okresów gwarancji i rękojmi [oznaczonych w latach: 5 lub 6 lub 7 lub 8 lub 9 lub 10] spowoduje odrzucenie oferty.
 • Jeżeli natomiast wykonawca zadeklaruje okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot umowy powyżej określonego maksimum [tj. 10 lat] dla celów porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 10 lat, natomiast w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

 

 1. Termin składania ofert

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.27.2019 – Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja MDSS

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 16.04.2019 r. do godz. 10:00.

 1. Termin realizacji umowy: od 13.05.2019 r. do 27.06.2019 r.
 2. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

Dopuszczalne istotne zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty zostały określone w § 10 wzoru umowy będącym załącznikiem B do niniejszego ogłoszenia.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 2. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Marek Gogółka,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

 1. Informacja dotycząca RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1 tel. +48 33 8579 300, fax +48 33 8579 330,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Miasto Ustroń jest Pan Marek Landowski, kontakt: iodo1@uodo.ustron.pl, tel. +48 33 8579 333,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.27.2019 pn. Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja MDSS i prowadzonym w trybie konkursu ofert o wartości nie przekraczającej 30.000 euro zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.),
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Ustroń 01.04.2019

 

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja MDSS
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.04.2019 10:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.04.2019 07:40 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
17.04.2019 07:40 Dodano załącznik "ZP.271.3.27.2019_Protokół_komisji_konkursowej-unieważnienie.pdf" (Józef Kuczera)
01.04.2019 10:37 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
01.04.2019 10:37 Dodano załącznik "Przedniar_robót.pdf" (Józef Kuczera)
01.04.2019 10:37 Dodano załącznik "Audyt_eneretyczny.pdf" (Józef Kuczera)
01.04.2019 10:36 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)