Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 6.000.000,00 zł

­
23/05/2019    S99    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Ustroń: Usługi udzielania kredytu

2019/S 099-240045

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Miasto Ustroń
Rynek 1
Ustroń
43-450
Polska
Osoba do kontaktów: Józef Kuczera
Tel.: +48 338579300
E-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl
Faks: +48 338579330
Kod NUTS: PL225

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.ustron.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ustron.bip.info.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 6 000 000,00 PLN

 

Numer referencyjny: ZP.271.1.13.2019
II.1.2)Główny kod CPV
66113000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 6 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 400 000,00 PLN,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 600 000,00 PLN.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Miasto Ustroń, POLSKA

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 6 000 000,00 PLN.

1. Cel kredytowania: kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 400 000,00 PLN,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 600 000,00 PLN.

2. Kwota kredytu: 6 000 000,00 PLN.

3. Okres kredytowania: 2019-2029.

4. Okres spłaty: 10 lat, tj. 2020-2029.

5. Uruchomienie kredytu: przewiduje się jedną transzę - w wysokości 6 000 000,00 PLN w dniu 26.7.2019 r., przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, ilości i kwot uruchomienia transz, jak również prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu lub części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

O zamiarze uruchomienia transz kredytu z podaniem kwot i terminu, zamawiający drogą faksową lub drogą elektroniczną e-mail zawiadomi Bank.

6. Spłata kapitału w następujących okresach: kwartalnych, w ostatnim dniu każdego kwartału kalendarzowego począwszy od dnia 30.6.2020 r. w 39 ratach:

a) raty 1-11 po 10 000,00 PLN każda,

b) raty 12-27 po 100 000,00 PLN każda,

c) raty 28-39 po 357 500,00 PLN każda.

W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu kwoty spłacanych rat ulegną proporcjonalnemu zmniejszeniu.

7. Spłata odsetek: w okresach kwartalnych, ostatniego dnia każdego kwartału kalendarzowego.

8. Oprocentowanie: WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów międzybankowych + niezmienna marża banku.

9. Zabezpieczenie: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

10. Inne warunki:

1) wadium w wysokości 20 000,00 PLN,

2) możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez dodatkowych opłat i prowizji,

3) możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu lub części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów,

4) możliwość prolongaty spłaty rat kredytu,

5) odsetki będą naliczane od kwoty aktualnego zadłużenia począwszy od dnia wpływu na rachunek bankowy Kredytobiorcy nr 71 1050 1070 1000 0024 2580 5971 pierwszej transzy kredytu lub całego kredytu w przypadku uruchomienia kredytu w jednej transzy do dnia poprzedzającego spłatę kredytu włącznie,

6) zamawiający nie przewiduje prowizji od zaciągniętego kredytu oraz innych opłat dotyczących przedmiotowego kredytu w trakcie całego okresu kredytowania,

7) informacje (zestawienia) dotyczące aktualnego zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń i gwarancji, jak również udzielonych przez Miasto pożyczek - zostaną udostępnione wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 26/07/2019
Koniec: 31/12/2029
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

1. Wykonawca musi spełnić warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia o określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że posiada zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych na podstawie ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2187 z późn. zm.).

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/06/2019
Czas lokalny: 08:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/06/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

 

Urząd Miasta Ustroń, adres: ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, sala sesyjna, pok. nr 1, POLSKA

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2019

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 6.000.000,00 zł
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.05.2019 09:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.07.2019 13:39 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
30.07.2019 13:39 Dodano załącznik "ZP.272.1.13.2019_Umowa.pdf" (Józef Kuczera)
10.07.2019 14:18 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
10.07.2019 14:18 Dodano załącznik "ZP.271.1.13.2019_Ogłoszenie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf" (Józef Kuczera)
27.06.2019 14:01 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
27.06.2019 14:01 Dodano załącznik "ZP.271.1.13.2019_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pdf" (Józef Kuczera)
14.06.2019 10:40 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
14.06.2019 10:40 Dodano załącznik "ZP.271.1.13.2019_Pytania i odpowiedzi 2.pdf" (Józef Kuczera)
06.06.2019 07:29 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
06.06.2019 07:29 Dodano załącznik "2019-OJS107-261857-pl.pdf" (Józef Kuczera)
03.06.2019 11:47 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
03.06.2019 11:47 Dodano załącznik "ZP.271.1.13.2019_Załącznik_nr_1_do_pytań_i_odpowiedzi.pdf" (Józef Kuczera)
03.06.2019 11:47 Dodano załącznik "ZP.271.1.13.2019_Pytania i odpowiedzi.pdf" (Józef Kuczera)
23.05.2019 09:53 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
23.05.2019 09:53 Dodano załącznik "Zaświadczenie ZUS.pdf" (Józef Kuczera)
23.05.2019 09:53 Dodano załącznik "Zaświadczenie US.pdf" (Józef Kuczera)
23.05.2019 09:53 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miasta.pdf" (Józef Kuczera)
23.05.2019 09:53 Dodano załącznik "Uchwała RIO.pdf" (Józef Kuczera)
23.05.2019 09:52 Dodano załącznik "Wykaz linków do SIWZ_KREDYT.docx" (Józef Kuczera)
23.05.2019 09:16 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
23.05.2019 09:16 Dodano załącznik "KluczPub_Oferta_PostepowanieID_b6dd6071-780d-4ba3-9097-2c820ca9eae9.zip" (Józef Kuczera)
23.05.2019 09:15 Dodano załącznik "Identyfikator postępowania.docx" (Józef Kuczera)
23.05.2019 09:15 Dodano załącznik "Zalacznik do SIWZ Instrukcja uzytkownika systemu miniPortal oraz ePUAP-1.pdf" (Józef Kuczera)
23.05.2019 09:14 Dodano załącznik "ZP.271.1.13.2019 - Załącznik nr 1 do SIWZ.xls" (Józef Kuczera)
23.05.2019 09:14 Dodano załącznik "ZP.271.1.13.2019 - Załącznik nr 2 do SIWZ - UZUPEŁNIĆ.doc" (Józef Kuczera)
23.05.2019 09:13 Dodano załącznik "ZP.271.1.13.2019 - Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf" (Józef Kuczera)
23.05.2019 09:13 Dodano załącznik "ZP.271.1.13.2019 - Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf" (Józef Kuczera)
23.05.2019 09:13 Dodano załącznik "ZP.271.1.13.2019 - Załącznik nr 5 do SIWZ.pdf" (Józef Kuczera)
23.05.2019 09:13 Dodano załącznik "ZP.271.1.13.2019_SIWZ.pdf" (Józef Kuczera)
23.05.2019 09:12 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)