Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń w sezonie 2019 – 2020

­
06/08/2019    S150    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Ustroń: Usługi odśnieżania

2019/S 150-370004

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Miasto Ustroń
Rynek 1
Ustroń
43-450
Polska
Osoba do kontaktów: Józef Kuczera
Tel.: +48 338579300
E-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl
Faks: +48 338579330
Kod NUTS: PL225

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.ustron.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ustron.bip.info.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń w sezonie 2019 – 2020

 

Numer referencyjny: ZP.271.1.25.2019
II.1.2)Główny kod CPV
90620000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości dróg i chodników na terenie Miasta Ustroń w sezonie zimowym 2019-2020.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

 

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie dzielnic Nierodzim, Lipowiec i Hermanice.

 

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Ustroń

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Część (sektor) I – odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Nierodzim, Lipowiec i Hermanice w następujących ilościach:

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 80 mh,

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4000 litrów: 30 mh,

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem o wadze do 1500 kg z pługiem i posyparką: 30 mh,

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150 kg: 1 mh

Odwóz śniegu na 1km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 10 km

Załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8 m3: 1 mh,

Odśnieżanie ręczne: 100 rh

Szczegółowy wykaz ulic (z kolejnością odśnieżania), chodników, przejść dla pieszych i innych terenów oraz wykaz sprzętu i materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania sektora nr 1 Miasta Ustroń zawiera załącznik 1A do SIWZ.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

 

Zamawiający informuje, iż przy realizacji części 1 przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres prac dla części nr 1 będzie większy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia części nr 1 przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 1 000 mh,

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4000 litrów: 500 mh,

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1 500 kg z pługiem i posyparką: 300 mh,

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150 kg: 100 mh

Odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 500 km

Załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8 m3: 100 mh,

Odśnieżanie ręczne: 1000 rh

Warunki skorzystania z prawa opcji:

1. Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.

2. Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.

3. Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i wzorze umowy.

 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

 

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie dzielnic Centrum, Zawodzie oraz Poniwiec

 

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Ustroń

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Część (sektor) II – odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Centrum, Zawodzie oraz Poniwiec w następujących ilościach:

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 100 mh,

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4000 litrów: 50 mh,

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1 500 kg z pługiem i posyparką: 50 mh,

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150 kg: 1 mh

Odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 10 km

Załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8 m3: 1 mh,

Odśnieżanie ręczne: 200 rh

Szczegółowy wykaz ulic (z kolejnością odśnieżania), chodników, przejść dla pieszych i innych terenów oraz wykaz sprzętu i materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania sektora nr 2 Miasta Ustroń zawiera załącznik 1B do SIWZ.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

 

Zamawiający informuje, iż przy realizacji części nr 2 przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres prac dla części nr 2 będzie większy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia części nr 2 przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 2000 mh,

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4000 litrów: 700 mh,

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1 500 kg z pługiem i posyparką: 500 mh,

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150 kg: 100 mh

Odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 500 km

Załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8 m3: 100 mh,

Odśnieżanie ręczne: 3000 rh

Warunki skorzystania z prawa opcji:

a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.

b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.

c) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i wzorze umowy.

 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

 

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie dzielnic Jaszowiec, Polana i Dobka

 

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Ustroń

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Część (sektor) III – odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Jaszowiec, Polana i Dobka w następujących ilościach:

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 160 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 100 mh,

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 20 mh,

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z pługiem wirnikowym np. UNIMOG lub innym równoważnym o podobnych parametrach (wyrzut śniegu z wirnika na odległość, co najmniej 20 metrów: 1 mh

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4000 litrów: 40 mh,

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1 500 kg z pługiem i posyparką: 20 mh,

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150 kg: 1 mh

Odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 10 km

Załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8 m3: 1 mh,

Odśnieżanie ręczne: 100 rh

Szczegółowy wykaz ulic (z kolejnością odśnieżania), chodników, przejść dla pieszych i innych terenów oraz wykaz sprzętu i materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania sektora nr 3 Miasta Ustroń zawiera załącznik 1C do SIWZ.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

 

Zamawiający informuje, iż przy realizacji części nr 3 przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres prac dla części nr 3 będzie większy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia części nr 3 przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 160 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 2000 mh,

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 300 mh,

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z pługiem wirnikowym np. UNIMOG lub innym równoważnym o podobnych parametrach (wyrzut śniegu z wirnika na odległość, co najmniej 20 metrów: 200 mh

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4000 litrów: 600 mh,

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1 500 kg z pługiem i posyparką: 300 mh,

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150 kg: 100 mh

Odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 1 000 km

Załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8 m3: 500 mh,

Odśnieżanie ręczne: 2000 rh

Warunki skorzystania z prawa opcji:

a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.

b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.

c) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i wzorze umowy.

 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 7A, 7B i 7C do SIWZ.

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/09/2019
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/09/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

 

Urząd Miasta Ustroń, adres: ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, sala sesyjna, pok. nr 1, POLSKA.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

 

Sierpień 2020 r.

 

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1. i 2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/08/2019

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń w sezonie 2019 – 2020
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.08.2019 09:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.10.2019 10:54 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
18.10.2019 10:54 Dodano załącznik "ZP.271.1.25.2019_Ogłoszenie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf" (Józef Kuczera)
16.09.2019 14:53 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
16.09.2019 14:53 Dodano załącznik "ZP.271.1.25.2019_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_części_nr_3_zamówienia.pdf" (Józef Kuczera)
11.09.2019 14:53 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
11.09.2019 14:53 Dodano załącznik "ZP.271.1.25.2019_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pdf" (Józef Kuczera)
06.08.2019 09:19 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
06.08.2019 09:19 Dodano załącznik "Zalacznik do SIWZ Instrukcja uzytkownika systemu miniPortal oraz ePUAP-1.pdf" (Józef Kuczera)
06.08.2019 09:19 Dodano załącznik "KluczPub_Oferta_PostepowanieID_2ef9d933-8020-49cb-bee5-172b2496a6a4.zip" (Józef Kuczera)
06.08.2019 09:18 Dodano załącznik "Identyfikator postępowania.docx" (Józef Kuczera)
06.08.2019 09:18 Dodano załącznik "ZP.271.1.25.2019 - Załącznik nr 7C.pdf" (Józef Kuczera)
06.08.2019 09:18 Dodano załącznik "ZP.271.1.25.2019 - Załącznik nr 7B.pdf" (Józef Kuczera)
06.08.2019 09:18 Dodano załącznik "ZP.271.1.25.2019 - Załącznik nr 7A.pdf" (Józef Kuczera)
06.08.2019 09:18 Dodano załącznik "ZP.271.1.25.2019 - Załącznik nr 4 do SIWZ edyt.docx" (Józef Kuczera)
06.08.2019 09:18 Dodano załącznik "ZP.271.1.25.2019 - Załączniki nr 3,5,6,8,9 do SIWZ edyt.docx" (Józef Kuczera)
06.08.2019 09:18 Dodano załącznik "ZP.271.1.25.2019 - Załącznik nr 2 do SIWZ edyt.doc" (Józef Kuczera)
06.08.2019 09:17 Dodano załącznik "ZP.271.1.25.2019 - Załącznik_nr_1A_do_SIWZ.pdf" (Józef Kuczera)
06.08.2019 09:17 Dodano załącznik "ZP.271.1.25.2019 - Załącznik_nr_1B_do_SIWZ.pdf" (Józef Kuczera)
06.08.2019 09:17 Dodano załącznik "ZP.271.1.25.2019 - Załącznik_nr_1C_do_SIWZ.pdf" (Józef Kuczera)
06.08.2019 09:17 Dodano załącznik "ZP.271.1.25.2019_SIWZ.pdf" (Józef Kuczera)
06.08.2019 09:17 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)