Uchwała Nr XLII/378/2006 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 marca 2006 r. zmienająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso w podatku od nieruchomości ,podatku od posiadania psów i opłacie uzdrowiskowej na 2006 r.

­w załączniku
Komentarz

­

                                                      Uchwała  Nr XLII/378/2006

                                                          Rady Miasta Ustroń

    z dnia  30 marca 2006 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za

 inkaso w podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów i opłacie uzdrowiskowej

na 2006 r.

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8,art.40 ust.1, art. 41 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z póżn.zm.) w związku z art.19 pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2002 r.Dz .U. Nr 9 poz.84 
z poźn. zm.)

RADA MIASTA USTROŃ

Uchwala :

§ 1

 W uchwale nr XXXVIII /344/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości,
podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od posiadania psów i opłacie uzdrowiskowej na 2006 r.
    
1. 
W § 3 ust.1 niżej wymienione punkty otrzymują nowe brzmienie :

    „ 28 ) Bielenda Kosmetyki  Naturalne Spółka z o.o.

            31-553 Kraków ul. Fabryczna 20 .”                                             / Centrum Bielenda /

    „ 41) Adam Waligórski                                                                       /Pokoje Gościnne” ADI”/

            78-100 Kołobrzeg ul. Helsińska 8 c / 9 ”                                    

                                                                                                             

§ 2

  Wykonanie uchwały powierza  Burmistrzowi Miasta .

§ 3

                                                                       

 1.   Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
       Województwa Śląskiego.
  

2.    Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie miasta .   

Radca Prawny                                                                   Przewodnicząca Rady

mgr Helena Sikora                                                                Emilia Czembor

 w załączniku

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLII/378/2006 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 marca 2006 r. zmienająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso w podatku od nieruchomości ,podatku od posiadania psów i opłacie uzdrowiskowej na 2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - UM Ustroń
Informację opublikował:Agnieszka Śliwka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.06.2006 14:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.06.2006 09:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
30.06.2006 09:11 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLII/378/2006 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 marca 2006 r. zmienająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso w podatku od nieruchomości ,podatku od posiadania psów i opłacie uzdrowiskowej na 2006 r. " (Agnieszka Śliwka)
29.06.2006 14:33 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
29.06.2006 14:29 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Śliwka)