Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie Miasta Ustroń

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.04.2020

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie Miasta Ustroń

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz sporządzania projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 1. Zakres usług obejmuje w szczególności:
 1. współpracę przy analizie wniosków o wydanie decyzji (w tym sprawdzenie jego kompletności), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588) oraz współpracę w przygotowaniu treści wezwania do uzupełnienia wniosku wraz ze wskazaniem brakujących dokumentów,
 2. inwentaryzację urbanistyczną tzw. obszaru analizowanego, obejmującą m. in. inwentaryzację istniejącej zabudowy wg funkcji, orientacyjnych wysokości istniejących obiektów, geometrii dachów, ślepych ścian, inwentaryzację istniejących dojść i dojazdów oraz innych elementów charakterystycznych dla analizowanego obszaru,
 3. współpracę przy rozpatrzeniu ewentualnych uwag, wniosków i zastrzeżeń stron postępowania wraz z wnioskami na piśmie,
 4. zredagowanie treści projektów decyzji wraz z załącznikami z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji warunkach zabudowy (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589) i ewentualnych uwag stron postępowania, wraz z pismem przewodnim do instytucji opiniujących,
 5. opracowanie końcowego projektu decyzji po wpłynięciu i uwzględnieniu ostatniego z wymaganych uzgodnień,
 6. w przypadku odwołania się od decyzji – współpraca przy sporządzeniu projektu pisma do organu II-giej instancji wraz z uzasadnieniem podjętego w decyzji rozstrzygnięcia.
 1. Wykaz materiałów wyjściowych udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego:
 1. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń,
 2. wykaz planów uchwalonych po 1 stycznia 1995 roku,
 1. Zamawiający zobowiązuje się:
 1. niezwłocznie przekazywać Wykonawcy wniosek inwestora o wydanie decyzji wraz z załącznikami,
 2. udostępniać Wykonawcy posiadane dokumenty związane z wykonywanymi opracowaniami,
 3. prowadzić obsługę administracyjną procedur wydawania decyzji,
 4. ponosić koszty korespondencji,
 5. opracowywać projekty pism do organu II - giej instancji.
 1. Sposób opracowywania zleconych prac:
 1. projekty decyzji należy opracować w części tekstowej i graficznej w wersji elektronicznej, celem przesłania ich do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail,
 2. końcowe projekty decyzji należy opracować w części tekstowej i graficznej w wersji elektronicznej, celem przesłania ich do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail,
 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poszczególnych czynności z zakresu zlecanych prac w terminach gwarantujących wydanie decyzji końcowej w terminie zgodnym z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, a w szczególności:
 • termin opracowania projektu decyzji gotowego do wysłania do instytucji opiniującej - do 14 dni od daty przekazania przez Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji wraz z załącznikami,
 • termin opracowania projektu decyzji końcowej do 7 dni od daty wpłynięcia ostatniego z wymaganych uzgodnień - terminem wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych decyzji jest data przekazania Zamawiającemu treści projektu decyzji końcowej wraz z załącznikami.
 1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane, z którymi zetknie się przy wykonywaniu zamówienia, w szczególności zawarte w przekazanych mu przez Zamawiającego aktach sprawy.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: AndrzeJ Gala,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.04.2020 – Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie Miasta Ustroń

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 17.12.2019 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione wg następujących kryteriów:

L.p.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

[Pc1] - Cena brutto usługi polegającej na przygotowaniu jednego ostatecznego projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczo-garażowej przy zabudowie oraz zabudowy zagrodowej

60%

60 punktów

2.

[Pc2] - Cena brutto usługi polegającej na przygotowaniu jednego ostatecznego projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej, produkcyjnej, składowej i magazynowej

20%

20 punktów

3.

[Pc3] - Cena brutto usługi polegającej na przygotowaniu jednego ostatecznego projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

20%

20 punktów

 

Sposób punktacji w ramach kryteriów:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Ocp] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z trzech czynników, które w przypadku maksimów pozwalają na uzyskanie 100 pkt:

Ocp = Pc1 + Pc2 + Pc3

Punktowe Kryterium – Pc1

Zamawiający przyzna 60 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za przygotowanie jednego ostatecznego projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczo-garażowej przy zabudowie oraz zabudowy zagrodowej, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

 

Najniższa cena usługi polegającej na przygotowaniu jednego ostatecznego projektu

decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

i gospodarczo-garażowej przy zabudowie oraz zabudowy zagrodowej

Pc1 =  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――       x 60 pkt

Cena usługi polegającej na przygotowaniu jednego ostatecznego projektu

decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

i gospodarczo-garażowej przy zabudowie oraz zabudowy zagrodowej ocenianej oferty

 

 

 

Punktowe Kryterium – Pc2

Zamawiający przyzna 20 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za przygotowanie jednego ostatecznego projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej, produkcyjnej, składowej i magazynowej, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

 

Najniższa cena usługi polegającej na przygotowaniu jednego ostatecznego projektu

decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

usługowej, produkcyjnej, składowej i magazynowej

Pc2 =  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――       x 20 pkt

Cena usługi polegającej na przygotowaniu jednego ostatecznego projektu

decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

usługowej, produkcyjnej, składowej i magazynowej ocenianej oferty

 

Punktowe Kryterium – Pc3

Zamawiający przyzna 20 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za przygotowanie jednego ostatecznego projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

 

Najniższa cena usługi polegającej na przygotowaniu jednego ostatecznego

projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pc3 =  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――       x 20 pkt

Cena usługi polegającej na przygotowaniu jednego ostatecznego projektu

decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ocenianej oferty

 

Informacja dotycząca RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1 tel. +48 33 8579 300, fax +48 33 8579 330,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Miasto Ustroń jest Pan Marek Landowski, kontakt: iodo1@uodo.ustron.pl,, tel. +48 33 8579 333,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.04.2020 pn. Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie Miasta Ustroń prowadzonym w trybie konkursu ofert o wartości nie przekraczającej 30.000 euro zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.),
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

Ustroń, 09.12.2019

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.12.2019 08:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.01.2020 12:13 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
31.01.2020 12:13 Dodano załącznik "ZP.272.3.04.2020_Umowa.pdf" (Józef Kuczera)
23.12.2019 12:47 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
23.12.2019 12:47 Dodano załącznik "ZP.271.3.04.2020_Protokół_komisji_konkursowej.pdf" (Józef Kuczera)
09.12.2019 08:20 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)