Utrzymanie oznakowania pionowego dróg miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.06.2020

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Utrzymanie oznakowania pionowego dróg miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania oznakowania pionowego dróg miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń, które posiada status uzdrowiska w granicach administracyjnych Miasta.

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. Demontaż nieaktualnego, zniszczonego i wyeksploatowanego oznakowania. Zdemontowane tarcze znaków oraz słupki Wykonawca przetransportuje na składowisko odpadów (Zamawiający nie posiada miejsca na składowanie zniszczonego i wyeksploatowanego oznakowania). Ww. transport uwzględnia załadunek i rozładunek elementów oznakowania w miejscu docelowym i musi być ujęty w cenie jednostkowej oferty. W zakres demontażu słupków wchodzi: odkopanie fundamentu słupka, rozebranie fundamentu, odtworzenie nawierzchni po zdemontowanym słupku, wywóz betonowych odpadów na składowisko odpadów.
 2. Dostawę i montaż nowego oznakowania.

Tarcze znaków przeznaczone do montażu to:

- znaki z grupy małe, pokryte folią odblaskową I generacji;

- znaki z grupy małe, pokryte folią odblaskową II generacji;

- znaki z grupy średnie, pokryte folią odblaskową I generacji;

- znaki z grupy średnie, pokryte folią odblaskową II generacji.

Tarcze znaków powinny być płaskie o usztywnionej powierzchni, wykonane z blachy ocynkowanej o gr. 1,5 do 2,0 mm. Każdy znak drogowy musi mieć tabliczkę znamionową z nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku, tj. nazwę lub znak handlowy producenta folii, typ odblaskowości, trwałość folii w latach, tabliczka powinna posiadać informację o dacie wymaganego przeglądu technicznego. Uchwyty mocujące tarczę znaku do konstrukcji wsporczej muszą uniemożliwiać jego przesunięcia, pozwalając jednocześnie na demontaż połączenia przez cały okres użytkowania znaku. Powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję. Elementy mocujące tablicę do konstrukcji wsporczej muszą być zamocowane w sposób niewidoczny od strony lica tablicy. Połączenie elementów mocujących z tarczą znaku i konstrukcją wsporczą nie może powodować odkształceń płaszczyzny lica.

Materiał zastosowany do wykonania znaków łącznie z konstrukcją wsporczą musi posiadać deklarację lub certyfikat zgodności z normą lub aprobatą techniczną albo dokument równoważny.

Słupki służące do mocowania znaków pionowych powinny być wykonane z rur ocynkowanych o średnicy 60 mm. Długości słupków i konstrukcji muszą być tak dobrane, aby zapewnić (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach) zachowanie skrajni pionowej znaków. Słupki mają być kotwione w fundamencie o wymiarach: 30x30 cm z betonu klasy B-20 wylewanego na mokro, posadowionego poniżej strefy przemarzania. Po posadowieniu znaku (fundamentu) należy odtworzyć nawierzchnię wokół słupka.

Orientacyjna ilość została określona w formularzu cenowym. Ilości wskazane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie analogicznego zamówienia zrealizowanego w poprzednich 12 miesiącach oraz jako przewidywane zapotrzebowanie na usługi będące przedmiotem umowy w okresie realizacji umowy. Ilości te przyjęte będą do wyceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jednakże Zamawiający może zrealizować zamówienie zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, do wysokości zabezpieczonych w umowie środków, a Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację zamówienia w wielkościach podanych w formularzu cenowym, który jest załącznikiem do oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości usług, na rzecz innych stanowiących przedmiot zamówienia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Jarosław Urbanowicz,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.06.2020 – Utrzymanie oznakowania pionowego dróg miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 27.12.2019 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt.

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Informacja dotycząca RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1 tel. +48 33 8579 300, fax +48 33 8579 330,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Miasto Ustroń jest Pan Marek Landowski, kontakt: iodo1@uodo.ustron.pl,, tel. +48 33 8579 333,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.06.2020 pn. Utrzymanie oznakowania pionowego dróg miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń prowadzonym w trybie konkursu ofert o wartości nie przekraczającej 30.000 euro zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.),
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

Ustroń, dn. 17.12.2019 r.

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Utrzymanie oznakowania pionowego dróg miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.12.2019 12:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.01.2020 11:46 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
21.01.2020 11:46 Dodano załącznik "ZP.272.3.06.2020_Umowa.pdf" (Józef Kuczera)
02.01.2020 13:39 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
02.01.2020 13:39 Dodano załącznik "ZP.271.3.06.2020_Protokół_komisji_konkursowej.pdf" (Józef Kuczera)
19.12.2019 12:40 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)