Obsługa oraz utrzymanie toalet publicznych w Ustroniu

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.07.2020

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Obsługa oraz utrzymanie toalet publicznych w Ustroniu

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania i obsługi ogólnodostępnych całodobowych toalet miejskich usytuowanych przy ul. Hutniczej i ul. Grażyńskiego w Ustroniu.

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. obsługę toalet miejskich, nieprzerwane zapewnienie dostępu, czystości i właściwych warunków sanitarno-higienicznych korzystania z toalet w okresie trwania umowy,
 2. wyposażenie toalet miejskich w środki czystości oraz środki sanitarne i higieniczne niezbędne do jej użytkowania i sprzątania tj. m.in.: papier toaletowy, mydło w płynie, sprzęt i środki do sprzątania oraz do dezynfekcji wg wykazu producenta toalety,
 3. codzienne sprawdzanie i utrzymywanie czystości wewnątrz toalet miejskich zgodnie z planem higieny, instrukcją czyszczenia toalety, opisem przebiegu sprzątania oraz ewentualne zmycie lub doczyszczenie zabrudzeń w razie wystąpienia takiej potrzeby,
 4. codzienne sprawdzenie drożności kanalizacji sanitarnej i działania instalacji wody,
 5. obsługę układu sterowania automatyczną toaletą publiczną zgodnie z przekazaną w dniu podpisania umowy instrukcją producenta, która zawiera wybór między innymi trybu pracy toalety, zestawów parametrów toalety,
 6. sprawdzanie poprawności działania urządzeń, a w przypadku stwierdzenia awarii lub uszkodzeń urządzeń zabezpieczenie ich i zgłaszanie ich do Zamawiającego,
 7. niezwłoczne usuwanie awarii urządzeń i uszkodzeń toalet wynikających z niewłaściwego korzystania z nich,
 8. bieżąca wymiana elementów zużywalnych np. żarówek, świetlówek,
 9. opróżnianie koszy na śmieci,
 10. pełnienie pod wskazanym przez Wykonawcę numerem telefonu całodobowego dyżuru (również w dni wolne i święta) umożliwiającego rozpoczęcie próby uruchomienia toalety w przypadku jej awarii (blokady) w czasie nie dłuższym niż 1 godzinę od chwili zgłoszenia lub powzięcia informacji o awarii (blokadzie),
 11. codzienne sprawdzanie i utrzymywanie czystości na zewnątrz wokół toalet tj. m.in.: zamiatanie, usuwanie zanieczyszczeń z rynien, grabienie liści, odśnieżanie i usuwanie śliskości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 12. zawiadomienie Zmawiającego o wszelkich szkodach spowodowanych kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem toalet, awarią niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 48 godzin od zaistnienia zdarzenia skutkującego szkodą oraz czuwanie nad sporządzaniem i sporządzanie odpowiednich dokumentów, umożliwiających likwidację szkody przez towarzystwo ubezpieczeniowe,
 13. zgłaszanie do Straży Miejskiej, Policji przypadków chuligaństwa i wandalizmu mających miejsce w toaletach miejskich,
 14. złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Rozliczenie za energię elektryczną, wodę i ścieki oraz pobór opłaty za korzystanie z toalety dokonywane będzie przez Miasto Ustroń.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Jarosław Pobożny,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 roku.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.07.2020 – Obsługa oraz utrzymanie toalet publicznych w Ustroniu

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 10.01.2020 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt.

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Informacja dotycząca RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1 tel. +48 33 8579 300, fax +48 33 8579 330,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Miasto Ustroń jest Pan Marek Landowski, kontakt: iodo1@uodo.ustron.pl,, tel. +48 33 8579 333,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.07.2020 pn. Obsługa oraz utrzymanie toalet publicznych w Ustroniu prowadzonym w trybie konkursu ofert o wartości nie przekraczającej 30.000 euro zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.),
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

 

Ustroń, dnia 02.01.2020 r.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Obsługa oraz utrzymanie toalet publicznych w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.01.2020 11:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.01.2020 13:46 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
24.01.2020 13:46 Dodano załącznik "ZP.272.3.07.2020_Umowa.pdf" (Józef Kuczera)
13.01.2020 09:58 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
13.01.2020 09:58 Dodano załącznik "ZP.271.3.07.2020_Protokół_komisji_konkursowej.pdf" (Józef Kuczera)
02.01.2020 11:29 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)