Dostawa macierzy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja serwerów UM

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.10.2020

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Dostawa macierzy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja serwerów UM

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i konfiguracja macierzy OceanStor 2200 V3 wraz z dyskami w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja serwerów UM”

Parametry macierzy:

- pojemność magazynów w raid 5 lub 10 (18Tb) dla istniejących danych i zasobów,

- oprogramowanie i licencje wymagane do poprawnej pracy, synchronizacji z już istniejącą macierzą (Zamawiający posiada model OceanStor 2200 V3 z dyskami L1-L-NLSAS4T), zarządzania macierzą działające na platformie Windows Server 2019

Zamówienie obejmuje również skonfigurowanie macierzy w taki sposób, aby z  posiadanej przez Zamawiającego macierzy kopie tworzyły się automatycznie (synchronizacja - Zamawiający dopuszcza kopię asynchroniczną), a w przypadku awarii istniejącej macierzy możliwość pracy na zapasowej.

Macierz musi być oznakowana przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. Sprzęt wydany zostanie Zamawiającemu wraz z przynależnym okablowaniem, osprzętem, instrukcjami oraz dokumentami gwarancyjnymi. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru. Do protokołu muszą być załączone dokumenty gwarancyjne i licencyjne. Instrukcje użytkownika muszą być sporządzone w języku polskim. Oferowany sprzęt musi być zgodny z obowiązującymi normami i oznakowany znakiem CE. Zamawiający wymaga, aby oferowana macierz była fabrycznie nowa.

Gwarancja: - 2 lata

 

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Sławomir Wowry, Michał Glajc,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.10.2020 – Dostawa macierzy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja serwerów UM

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 05.03.2020 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt.

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Informacja dotycząca RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1 tel. +48 33 8579 300, fax +48 33 8579 330,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Miasto Ustroń jest Pan Marek Landowski, kontakt: iodo1@uodo.ustron.pl, tel. +48 33 8579 333,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.10.2020 pn. Dostawa macierzy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja serwerów UM prowadzonym w trybie konkursu ofert o wartości nie przekraczającej 30.000 euro zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.),
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

                                                                                                                             Ustroń, dn. 26.02.2020 r.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Dostawa macierzy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja serwerów UM
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.02.2020 09:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.05.2020 11:28 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
04.05.2020 11:28 Dodano załącznik "ZP.272.3.10.2020_Umowa.pdf" (Józef Kuczera)
07.04.2020 09:37 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
07.04.2020 09:37 Dodano załącznik "ZP.271.3.10.2020_Protokół_komisji_konkursowej.pdf" (Józef Kuczera)
02.03.2020 08:58 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
02.03.2020 08:58 Dodano załącznik "ZP.271.3.10.2020_Pytania i odpowiedzi.pdf" (Józef Kuczera)
26.02.2020 09:40 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)