Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości

­
14/07/2020    S134    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Ustroń: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2020/S 134-330013

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Ustroń
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Ustroń
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-450
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Józef Kuczera
E-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl
Tel.: +48 338579300
Faks: +48 338579330

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.ustron.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ustron.bip.info.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości

 

Numer referencyjny: ZP.271.1.26.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (w tym nieruchomości mieszanych) oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90512000 Usługi transportu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90500000 Usługi związane z odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

miasto Ustroń, POLSKA

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (w tym nieruchomości mieszanych) oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Minimalne ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania z podziałem na frakcje wynoszą:

— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 2 000 Mg,

— odpady wielkogabarytowe: 200 Mg,

— odpady budowlano-remontowe: 150 Mg,

— odpady biodegradowalne: 180 Mg,

— pozostałe odpady segregowane: 400 Mg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1 do SIWZ.

Uwaga!

Zamawiający informuje, iż przy realizacji przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres usług będzie większy niż określono w formularzu cenowym, Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:

— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 7 000 Mg,

— odpady wielkogabarytowe: 1 000 Mg,

— odpady budowlano-remontowe: 2 000 Mg,

— odpady biodegradowalne: 1 700 Mg,

— pozostałe odpady segregowane: 2 000 Mg.

Warunki skorzystania z prawa opcji:

Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może, lecz nie musi skorzystać.

Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.

Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i projekcie umowy.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

 

Minimalne ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania z podziałem na frakcje wynoszą:

— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 2 000 Mg,

— odpady wielkogabarytowe: 200 Mg,

— odpady budowlano-remontowe: 150 Mg,

— odpady biodegradowalne: 180 Mg,

— pozostałe odpady segregowane: 400 Mg,

Zamawiający informuje, iż przy realizacji przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres usług będzie większy niż określono w formularzu cenowym, Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:

— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 7 000 Mg,

— odpady wielkogabarytowe: 1 000 Mg,

— odpady budowlano-remontowe: 2 000 Mg,

— odpady biodegradowalne: 1 700 Mg,

— pozostałe odpady segregowane: 2 000 Mg.

Warunki skorzystania z prawa opcji:

Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.

Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.

Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i projekcie umowy.

 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:

1. aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z treścią przepisu art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1454 z późn. zm.);

2. wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia;

3. wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 „uPzp” [tzw. przesłanki wykluczenia obligatoryjne]. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w następujących przypadkach – wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:

— w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629). W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP określa § 7 i § 8 ust. 1 rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje oświadczenie, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy).

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:

1. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

2. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na realizację niniejszego zamówienia publicznego w wysokości co najmniej 400 000,00 PLN.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona powyższego warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:

Ad. 1. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 6.2.2.1 SIWZ.

Ad. 2. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że:

1. dysponuje w celu wykonania zamówienia publicznego następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami):

— pojazd przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych – co najmniej 2 sztuki,

— pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych – co najmniej 2 sztuki,

— pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej z napędem na dwie osie (4 x 4) – co najmniej 1 sztuka;

2. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, albo nadal wykonuje co najmniej 1 usługę [usługi w ramach jednej umowy traktuje się jak jedną usługę], polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie, przy czym zrealizowany [zakończony] zakres tej usługi nie może być mniejszy, niż 2 500 Mg odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługa została wykonana lub jest wykonywane należycie.

Dowodami są tutaj: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana albo nadal jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku usługi nadal wykonywanej referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie minimalnego zakresu, tj. 2 500 Mg powinny zostać wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona powyższego warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:

Ad. 1. wykaz wykonanej lub wykonywanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości w ilości nie mniejszej niż 6 500 Mg (wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane) – według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Ad. 2. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ – projekt umowy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi w paragrafie 10 projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny oferty brutto.

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/08/2020
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/08/2020
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

 

Urząd Miasta Ustroń, adres: ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, sala sesyjna, pok. nr 1, POLSKA.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych) – szczegóły w SIWZ.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

 

Lipiec 2021 r.

 

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena brutto – 60 pkt i termin płatności faktury – 40 pkt.

2. Dotyczy sekcji IV.2.6 – min. okres, w którym Wykonawca będzie związany ofertą – wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w tzw. procedurze odwróconej (z zastosowaniem art. 24 aa ustawy Pzp).

4. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 6.2 należy złożyć aktualne nadzień składania ofert oświadczenie, w postaci formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ) stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Elektroniczna wersja dokumentu została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem (www.ustron.bip.info.pl).

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198g ustawy).

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zam. przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP.

4. Terminy wnoszenia odwołań:

4.1. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamaw. stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1 i 4.2 wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamaw. podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamaw., której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.1. W postęp. toczącym się wskutek wnieś. skargi stosuje się odp. o przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postęp. cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamaw. za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. PU może także przystąpić do toczącego się postęp. Do czynności podejmowanych przez PU stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postęp. cywilnego o prokuraturze.

6.4. Skarga powinna czynić zadość wym. przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, itd.

6.5. Na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądań.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2020

 

 

 

10/08/2020    S153

Polska-Ustroń: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2020/S 153-375585

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 134-330013)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Ustroń
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Ustroń
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-450
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Józef Kuczera
E-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl
Tel.: +48 338579300
Faks: +48 338579330

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.ustron.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości

 

Numer referencyjny: ZP.271.1.26.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (w tym nieruchomości mieszanych) oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/08/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 134-330013

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (w tym nieruchomości mieszanych) oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Minimalne ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania z podziałem na frakcje wynoszą:

— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 2 000 Mg,

— odpady wielkogabarytowe: 200 Mg,

— odpady budowlano-remontowe: 150 Mg,

— odpady biodegradowalne: 180 Mg,

— pozostałe odpady segregowane: 400 Mg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1 do SIWZ.

Uwaga!

Zamawiający informuje, iż przy realizacji przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres usług będzie większy niż określono w formularzu cenowym, Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:

— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 7 000 Mg,

— odpady wielkogabarytowe: 1 000 Mg,

— odpady budowlano-remontowe: 2 000 Mg,

— odpady biodegradowalne: 1 700 Mg,

— pozostałe odpady segregowane: 2 000 Mg.

Warunki skorzystania z prawa opcji:

Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może, lecz nie musi skorzystać.

Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.

Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i projekcie umowy.

 

Powinno być:

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (w tym nieruchomości mieszanych) oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Minimalne ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania z podziałem na frakcje wynoszą:

— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 2 000 Mg,

— odpady wielkogabarytowe: 200 Mg,

— odpady budowlano-remontowe: 150 Mg,

— odpady biodegradowalne: 180 Mg,

— pozostałe odpady segregowane: 338,70 Mg,

— przeterminowane leki (20 01 31*, 20 01 32): 0,30 Mg,

— popiół z palenisk domowych (ex 20 01 99): 56 Mg,

— farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice (20 01 27*, 20 01 28) oraz oleje (20 01 25, 20 01 26*): 2 Mg,

— inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*): 3 Mg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1 do niniejszej specyfikacji.

Uwaga!

Zamawiający informuje, iż przy realizacji przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres usług będzie większy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:

— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 7 000 Mg,

— odpady wielkogabarytowe: 1 000 Mg,

— odpady budowlano-remontowe: 2 000 Mg,

— odpady biodegradowalne: 1700 Mg,

— pozostałe odpady segregowane: 1 694 Mg,

— przeterminowane leki (20 01 31*, 20 01 32): 2 Mg,

— popiół z palenisk domowych (ex 20 01 99): 278 Mg,

— farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice (20 01 27*, 20 01 28) oraz oleje (20 01 25, 20 01 26*): 11 Mg,

— inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*): 15 Mg.

Warunki skorzystania z prawa opcji:

a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.

b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.

c) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i projekcie umowy.

 

Numer sekcji: II.2.11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:

 

Opcje: tak

Opis opcji:

Minimalne ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania z podziałem na frakcje wynoszą:

— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 2 000 Mg,

— odpady wielkogabarytowe: 200 Mg,

— odpady budowlano-remontowe: 150 Mg,

— odpady biodegradowalne: 180 Mg,

— pozostałe odpady segregowane: 400 Mg,

Zamawiający informuje, iż przy realizacji przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres usług będzie większy niż określono w formularzu cenowym, Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:

— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 7 000 Mg,

— odpady wielkogabarytowe: 1 000 Mg,

— odpady budowlano-remontowe: 2 000 Mg,

— odpady biodegradowalne: 1 700 Mg,

— pozostałe odpady segregowane: 2 000 Mg.

Warunki skorzystania z prawa opcji:

Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.

Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.

Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i projekcie umowy.

 

Powinno być:

 

Opcje: tak

Opis opcji:

Minimalne ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania z podziałem na frakcje wynoszą:

— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 2 000 Mg,

— odpady wielkogabarytowe: 200 Mg,

— odpady budowlano-remontowe: 150 Mg,

— odpady biodegradowalne: 180 Mg,

— pozostałe odpady segregowane: 338,70 Mg,

— przeterminowane leki (20 01 31*, 20 01 32): 0,30 Mg,

— popiół z palenisk domowych (ex 20 01 99): 56 Mg,

— farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice (20 01 27*, 20 01 28) oraz oleje (20 01 25, 20 01 26*): 2 Mg,

— inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*): 3 Mg.

Zamawiający informuje, iż przy realizacji przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres usług będzie większy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:

— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 7 000 Mg,

— odpady wielkogabarytowe: 1 000 Mg,

— odpady budowlano-remontowe: 2 000 Mg,

— odpady biodegradowalne: 1 700 Mg,

— pozostałe odpady segregowane: 1 694 Mg,

— przeterminowane leki (20 01 31*, 20 01 32): 2 Mg,

— popiół z palenisk domowych (ex 20 01 99): 278 Mg,

— farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice (20 01 27*, 20 01 28) oraz oleje (20 01 25, 20 01 26*): 11 Mg,

— inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*): 15 Mg.

Warunki skorzystania z prawa opcji:

a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.

b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.

c) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i projekcie umowy.

 

Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego; Wykaz i krótki opis warunków:
Zamiast:

 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:

1. aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z treścią przepisu art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1454 z późn. zm.);

2. wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia;

3. wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 „uPzp” [tzw. przesłanki wykluczenia obligatoryjne]. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w następujących przypadkach – wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:

— w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629). W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP określa § 7 i § 8 ust. 1 rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje oświadczenie, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy).

 

Powinno być:

 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:

1. aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z treścią przepisu art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1454 z późn. zm.);

2. wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 „uPzp” [tzw. przesłanki wykluczenia obligatoryjne]. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w następujących przypadkach – wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:

— w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629). W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP określa § 7 i § 8 ust. 1 rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje oświadczenie, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy).

 

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 17/08/2020
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 25/08/2020
Czas lokalny: 08:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/08/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 25/08/2020
Czas lokalny: 09:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.07.2020 09:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.10.2020 10:58 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
16.10.2020 10:58 Dodano załącznik "ZP.272.1.26.2020 _Umowa.pdf" (Józef Kuczera)
09.09.2020 09:06 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
09.09.2020 09:06 Dodano załącznik "ZP.271.1.26.2020_Ogłoszenie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf" (Józef Kuczera)
25.08.2020 10:59 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
25.08.2020 10:59 Dodano załącznik "ZP.271.1.26.2020_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pdf" (Józef Kuczera)
12.08.2020 07:21 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
12.08.2020 07:21 Dodano załącznik "2020-OJS134-330013-pl Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf" (Józef Kuczera)
05.08.2020 12:44 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
05.08.2020 12:44 Dodano załącznik "ZP.271.1.26.2020 - Aktualny Załącznik nr 8 do SIWZ.doc" (Józef Kuczera)
05.08.2020 12:43 Dodano załącznik "ZP.271.1.26.2020 - Aktualny Załącznik nr 7 do SIWZ.pdf" (Józef Kuczera)
05.08.2020 12:42 Dodano załącznik "ZP.271.1.26.2020 - Aktualny Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf" (Józef Kuczera)
05.08.2020 12:41 Dodano załącznik "ZP.271.1.26.2020_Pytania i odpowiedzi + zmiana treści SIWZ.pdf" (Józef Kuczera)
14.07.2020 09:50 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
14.07.2020 09:50 Dodano załącznik "espd-request.zip" (Józef Kuczera)
14.07.2020 09:50 Dodano załącznik "Identyfikator postępowania.docx" (Józef Kuczera)
14.07.2020 09:50 Dodano załącznik "KluczPub_Oferta_PostepowanieID_bad4fa1c-fce2-4a15-9bd3-f261b29c4cc3.zip" (Józef Kuczera)
14.07.2020 09:50 Dodano załącznik "Zalacznik do SIWZ Instrukcja uzytkownika systemu miniPortal oraz ePUAP-1.pdf" (Józef Kuczera)
14.07.2020 09:49 Dodano załącznik "ZP.271.1.26.2020 - Załącznik nr 8 do SIWZ.doc" (Józef Kuczera)
14.07.2020 09:49 Dodano załącznik "ZP.271.1.26.2020 - Załącznik nr 7 do SIWZ.pdf" (Józef Kuczera)
14.07.2020 09:49 Dodano załącznik "ZP.271.1.26.2020 - Załącznik nr 4 do SIWZ.docx" (Józef Kuczera)
14.07.2020 09:49 Dodano załącznik "ZP.271.1.26.2020 - Załączniki nr 3,5,6,do SIWZ.docx" (Józef Kuczera)
14.07.2020 09:49 Dodano załącznik "ZP.271.1.26.2020 - Załącznik nr 2 do SIWZ.doc" (Józef Kuczera)
14.07.2020 09:49 Dodano załącznik "ZP.271.1.26.2020 - Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf" (Józef Kuczera)
14.07.2020 09:48 Dodano załącznik "ZP.271.1.26.2020_SIWZ.pdf" (Józef Kuczera)
14.07.2020 09:48 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)