Przebudowa przepustu P1 w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych”

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.25.2020

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Przebudowa przepustu P1 w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót polegających na przebudowie przepustu P1 w rejonie ul. Mokrej na terenie Miasta Ustroń, które posiada status uzdrowiska w granicach administracyjnych Miasta w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych”.

 

Zakres robót obejmuje:

 1. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
 2. roboty ziemne,
 3. wykonanie przepustu z rur betonowych fi 40 cm,
 4. roboty odwodnieniowe,
 5. przebudowę gazociągu,
 6. wykonanie nawierzchni z płyt betonowych YOMB,
 7. wykonanie tymczasowej organizacji ruchu;

 

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz w specyfikacjach technicznych. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

 

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 1A w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Jarosław Urbanowicz,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.11.2020 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.25.2020 – Przebudowa przepustu P1 w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych”

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 22.09.2020 r. do godz. 8:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt.

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

Niniejsze ogłoszenie o konkursie ofert nie stanowi żadnego zobowiązania ze strony Miasta Ustroń. Takie zobowiązanie powstaje dopiero z chwilą zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. Miasto Ustroń może do momentu zawarcia umowy zrezygnować z wykonania zamówienia lub odwołać postępowanie o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny, a oferenci nie mają w takiej sytuacji prawa do żadnego odszkodowania lub innego roszczenia do Miasta Ustroń. W opisanej sytuacji oferenci zostaną poinformowani o decyzji Zamawiającego poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl

Informacja dotycząca RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1 tel. +48 33 8579 300, fax +48 33 8579 330,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Miasto Ustroń jest Pan Marek Landowski, kontakt: iodo1@uodo.ustron.pl, tel. +48 33 8579 333,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.25.2020 pn. Przebudowa przepustu P1 w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych” prowadzonym w trybie konkursu ofert o wartości nie przekraczającej 30.000 euro zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.),
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 
 

Ustroń, 14.09.2020 r.


 

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Przebudowa przepustu P1 w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.09.2020 11:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.09.2020 09:23 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
24.09.2020 09:23 Dodano załącznik "ZP.271.3.25.2020_Protokół_komisji_konkursowej-unieważnienie.pdf" (Józef Kuczera)
14.09.2020 11:11 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
14.09.2020 11:10 Dodano załącznik "ZP.271.3.25.2020_Dokumentacja_konkursowa.pdf" (Józef Kuczera)
14.09.2020 11:10 Usunięto załącznik ZP.271.3.25.2020_Dokumentacja_konkursowa.pdf (Józef Kuczera)
14.09.2020 11:08 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
14.09.2020 11:08 Dodano załącznik "Opis techniczny przepust P1.pdf" (Józef Kuczera)
14.09.2020 11:08 Dodano załącznik "Przebudowa gazociągu.pdf" (Józef Kuczera)
14.09.2020 11:07 Dodano załącznik "Przedmiar robót.pdf" (Józef Kuczera)
14.09.2020 11:07 Dodano załącznik "rys nr 8 - Przekroje urządzeń wodnych P1, W1.1, W1.2., W2.pdf" (Józef Kuczera)
14.09.2020 11:07 Dodano załącznik "SST przepust P1.pdf" (Józef Kuczera)
14.09.2020 11:07 Dodano załącznik "Widok z góry przepustu P1.pdf" (Józef Kuczera)
14.09.2020 11:07 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)