Zawiadomienie o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków karty adresowej obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków

­

ZAWIADOMIENIE

       Działając na podstawie § 18 b ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, zwanego dalej „rozporządzeniem” (Dz.U. z 2021r. poz. 56), w nawiązaniu do art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020r. poz. 282 ze zm.), w związku z otrzymaniem  pisma Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: B-RD.5140.4.2020.KD z dnia 30.07.2020 r., informującego o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków  województwa śląskiego karty adresowej obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków, będącego Zespołem domów wczasowych w dzielnicy Jaszowiec, znajdującego się pod adresem ulica Turystyczna 6, 7, 8, 10, 43-450 Ustroń, a także wnioskującego o włączenie przedmiotowego zespołu do gminnej ewidencji zabytków gminy Ustroń, Burmistrz Miasta Ustroń informuje o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków karty adresowej obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków, będącego Zespołem domów wczasowych w dzielnicy Jaszowiec, znajdującego się pod adresem ulica Turystyczna 6, 7, 8, 10, 43-450 Ustroń.

       Zgodnie z § 18 b ust. 3 rozporządzenia, zawiadomienie o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku, o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku albo o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków, umieszcza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej do czasu zamieszczenia informacji odpowiednio o włączeniu karty adresowej zabytku, o włączeniu nowej karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków albo o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków.

       Zgodnie z § 18 b ust. 4 rozporządzenia, Burmistrz Miasta o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków, o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku albo o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków, zawiadamia właściciela lub posiadacza zabytku albo nieruchomości lub rzeczy ruchomej, która przestała być zabytkiem, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków albo wyłączenia tej karty z gminnej ewidencji zabytków.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.), Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: 1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru; 2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków; 3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków karty adresowej obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Andrzej Gala
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.02.2021 14:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.02.2021 14:51 Edycja dokumentu (Andrzej Gala)
25.02.2021 14:49 Utworzenie dokumentu. (Andrzej Gala)