Remont wejścia do WC przy ratuszu w Ustroniu

­

Ustroń: Remont wejścia do WC przy ratuszu w Ustroniu

Numer ogłoszenia: 197872 - 2007; data zamieszczenia: 17.10.2007


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320.

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont wejścia do WC przy ratuszu w Ustroniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie polega na Remoncie wejścia do WC przy ratuszu w Ustroniu. W ramach zamówienia przewiduje się rozebranie istniejącego wejścia i wykonanie nowego z zadaszeniem i odwodnieniem wg projektu budowlanego.
Istniejące dojście do toalet będzie rozebrane, zdjęte i ponownie zamontowane urządzenie klimatyzacyjne, rozebrane zadaszenie żelbetowe i ściany murowane. Zdemontowane zostaną schody i istniejące fundamenty. W ich miejsce wykonane będą nowe fundamenty i ściany (żelbetowa ściana oporowa) i schody wejścia. Powstanie nowa konstrukcja stalowa dachu, a na pełnym deskowaniu wykonane zostanie pokrycie z blachy miedzianej. Mury wejścia zostaną obłożone okładziną kamienną na kleju, posadzka i schody wykończone zostaną okładziną antypoślizgową. Odwodnienie posadzki dojścia do szczelnego rząpia w posadzce o objętości min. 50 litrów. Realizacja zamówienia kompleksowa, z przekazaniem robót do użytkowania.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.12.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIAIII.2) WARUNKI UDZIAŁU

·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Kadra kierownicza - wykonawca musi zatrudniać, co najmniej 1 osobę kadry kierowniczej dozoru technicznego, uprawnionych do prowadzenia robót o zakresie podobnym do niniejszego zamówienia (uprawnienia budowlane ogólnobudowlane) z doświadczeniem min. 5-letnim.
3. Doświadczenie oferenta, - aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat (lata 2002 - 2006), był głównym wykonawcą przy realizacji, co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (wykonanie robót budowlanych). Aby spełnić ten warunek, prace, na które powołuje się wykonawca muszą być ukończone, a ich wartość musi być równa lub większa od kwoty 50 000 zł
4. Referencje oferenta - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 50 000 zł wymienione w załączniku wykaz prac.
5. Termin płatności faktury 14 dni.
6. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 50.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień.

·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania odrzuceniem jego oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

·             1. Cena - 95

·             2. Gwarancja - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń
ul. Rynek 1
43-450 Ustroń.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2007 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń lok 12.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Remont wejścia do WC przy ratuszu w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.10.2007 15:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.10.2007 08:11 Edycja dokumentu (Ireneusz Staniek)
17.10.2007 15:34 Edycja dokumentu (Ireneusz Staniek)
17.10.2007 15:29 Utworzenie dokumentu. (Ireneusz Staniek)
17.10.2007 15:24 Dodano załącznik "Specyfikacja techniczna.pdf" (Ireneusz Staniek)
17.10.2007 15:24 Dodano załącznik "PT Rys architektoniczne.pdf" (Ireneusz Staniek)
17.10.2007 15:23 Dodano załącznik "PT Opis techniczny i rys konstrukcyjny.pdf" (Ireneusz Staniek)
17.10.2007 15:23 Dodano załącznik "Przedmiar robót.pdf" (Ireneusz Staniek)
17.10.2007 15:22 Dodano załącznik "Załącznik do UMOWY NR ZP 53 2007.doc" (Ireneusz Staniek)
17.10.2007 15:22 Dodano załącznik "Wzór umowy nr ZP 53 2007 zał. 4.DOC" (Ireneusz Staniek)
17.10.2007 15:21 Dodano załącznik "Oświadczenie finansowe, doświadczenie.doc" (Ireneusz Staniek)
17.10.2007 15:21 Dodano załącznik "Oświadczenie -2.doc" (Ireneusz Staniek)
17.10.2007 15:20 Dodano załącznik "Oferta-1.doc" (Ireneusz Staniek)