Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu Przychodni w Ustroniu przy ulicy Mickiewicza

­

Ustroń: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu Przychodni w Ustroniu przy ulicy Mickiewicza.
Numer ogłoszenia: 220005 - 2007; data zamieszczenia: 13.11.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320.

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu Przychodni w Ustroniu przy ulicy Mickiewicza..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia:
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla modern
iza
cji budynku Przychodni w Ustroniu przy ulicy Mickiewicza 1 oraz jego otoczenia z kosztorysami ślepymi i kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją robót. Wszystkie dokumenty także w wersji elektronicznej w formacie PDF.
Uzyskanie pozwolenia na budowę na przedmiot zamówienia
Docelowo nie zamierza się zmieniać funkcji i programu użytkowego obiektu, prace projektowe mają dostosować obiekt i jego otoczenie do obecnych wymogów budynku typu Przychodnia Zdrowia. Prace obejmują termomodern
iza
cję obiektu, dobudowę szybu windowego, wymianę wewnętrznych instalacji c.o., wod.-kan., elektryczną i gazową (kotłownia) oraz niezbędne zagospodarowanie terenu.
Charakterystyka zamówienia: Zakres przewidzianych prac projektowych obejmuje:
Uzupełnienie istniejącej inwentaryzacji,
Wykonanie projektu termomodern
izacji budynku w skład, którego wchodzi: wykonanie audytu energetycznego (z uzyskaniem certyfikatu), ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu z projektem kolorystyki elewacji i remontem pokrycia dachowego; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji c.o, moderniza
cja kotłów grzewczych.
Przygotowanie c.w.u przewiduje się poprzez indywidualne podgrzewacze elektryczne.
Wykonanie projektu dobudowy windy dla potrzeb budynku przychodni z niezbędnym zakresem budowlanych robót adaptacyjnych na poszczególnych kondygnacjach. Lokal
iza
cja zgodnie z rys. stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji.
W zakresie robót wewnętrznych: wymiana instalacji wewnętrznych wod.-kan. i elektrycznej z doprowadzeniem mediów do urządzeń medycznych, zaprojektowanie WC dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku oraz WC w poczekalni przy gabinecie ginekologicznym. Instalacja gazowa w zakresie kotłowni.
Projekt zagospodarowania terenu przewidujący dobudowę dźwigu osobowego, remont istniejącej pochylni dla niepełnosprawnych, remont nawierzchni i rozbudowa parkingów. Remont ogrodzenia terenu. Odwodnienie i oświetlenie zewnętrzne.
Wykonanie kosztorysów inwestorskiego i przedmiarów robót w rozbiciu na roboty jak wyżej oraz specyfikacji technicznych wykonania robót łącznie z wersję elektroniczną części projektowej i kosztorysowej.
Koncepcję wstępną projektu należy przedstawić Zamawiającemu do trzech tygodni od daty podpisania umowy. Przed przystąpieniem do projektowania wymagane jest zatwierdzenie koncepcji przez Zamawiającego oraz zatwierdzenie przez Zamawiającego wybranego dźwigu osobowego.
Dokumentacja techniczna musi być uzgodniona ze stosownymi instytucjami. Zakres zamówienia obejmuje także złożenie dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Projektant uzyska pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania zamawiającego.

Płatność - do 50% wartości umownej robót po złożeniu dokumentacji w Starostwie Powiatowym z wnioskiem o pozwolenie na budowę i dostarczeniem 1 kompletu w/w dokumentacji Zamawiającemu wraz z kopią wniosku. Kolejne 20% po dostarczeniu kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji robót. Pozostałe środki do 14 dni po protokolarnym odbiorze kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę.

Ilość dla zamawiającego: - projekty budowlane i wykonawcze - po 5 egz., - kosztorysy ślepe (przedmiary robót) - po 5 egz.,
- kosztorys inwestorski- po 2 egz. - wersja elektroniczna projektu budowlano - wykonawczego z częścią kosztorysową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w formacie PDF - 1 kpl.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.03.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                     Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Doświadczenie - wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie, co najmniej 2 zamówienia o zakresie rzeczowym podobnym do niniejszego zamówienia (wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej) i o wartości dla jednego zamawiającego, co najmniej 20.000 zł zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat.
2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na real
iza
cję zamówienia w wysokości, co najmniej 20.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień.
3. Referencje - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 20.000 zł wymienione w formularzu Wykaz prac
4. Personel - wykonawca musi dysponować, co najmniej po jednym projektancie w branży budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych, uprawnionych do prowadzenia robót zgodnych z niniejszym zamówieniem (uprawnienia projektowe).
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania odrzuceniem jego oferty.

·                     Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Formularz oferty wraz z formularzem cenowym
Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o:
- sytuacji ekonomiczno finansowej;
- nie zaleganiu z płatnościami;
- niekaralności;
- wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia
- wykaz podwykonawców.
Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy
Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej.
Załącznik nr 6 Referencje potwierdzające należyte wykonanie wszystkich wymienionych w wykazie prac (załącznik nr 3).
Załącznik nr 7 Uprawnienia budowlane do projektowania oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1
43 - 450 Ustroń.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2007 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1 lok nr 12 43 - 450 Ustroń.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu Przychodni w Ustroniu przy ulicy Mickiewicza
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.11.2007 15:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.01.2008 13:29 Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ burmistrz cena + kryterium.doc" (Ireneusz Staniek)
13.11.2007 15:04 Dodano załącznik "Przychodnia lekarska schemat usytuowania dźwigu.pdf" (Ireneusz Staniek)
13.11.2007 15:04 Dodano załącznik "Załącznik do UMOWY NR ZP 55 2007.doc" (Ireneusz Staniek)
13.11.2007 15:03 Dodano załącznik "UMOWA .doc" (Ireneusz Staniek)
13.11.2007 15:03 Dodano załącznik "Oświadczenie finansowe, doświadczenie.doc" (Ireneusz Staniek)
13.11.2007 15:03 Dodano załącznik "Oświadczenie -2.doc" (Ireneusz Staniek)
13.11.2007 15:02 Dodano załącznik "FORMULARZ cenowy.DOC" (Ireneusz Staniek)
13.11.2007 15:02 Dodano załącznik "Oferta-1.doc" (Ireneusz Staniek)
13.11.2007 15:01 Utworzenie dokumentu. (Ireneusz Staniek)