Stawki podatku od nieruchomości na rok 2004.

­

Uchwała Nr XIV/126/2003

Rady Miasta Ustroń

z dnia 4 grudnia 2003r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2004.


      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art.5, art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.z 2002r. Dz.U. Nr 9 poz. 84 z późn.zm.)    i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P.Nr 51 poz.804)

Rada Miasta Ustroń

uchwala


§ 1

Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1.     0,62 zł     za 1m2  powierzchni od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

2.     0,30 zł    za 1m2 powierzchni od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wykorzystywanych pod parki leśne

3.     3,38 zł      za 1 ha powierzchni od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  

4.     0,20 zł     za 1m2 powierzchni od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

5.         0,50 zł      za 1m2 powierzchni użytkowej od budynków mieszkalnych
                 lub ich części

6.         16,00 zł    za 1m2    powierzchni    użytkowej    od    budynków    lub
                 ich   części    związanych 
prowadzeniem działalności 
                 gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
                 części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

7.         9,00 zł     za 1m2 powierzchni użytkowej od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

a) w ośrodkach campingowych nie ogrzewanych,

b) wykorzystywanych jako pokoje gościnne,

c) znajdujących się na terenach parków leśnych,

d) wykorzystywanych jako hale tenisowe,

8.     8,06 zł      za 1m2 powierzchni użytkowej od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

9.     5,00 zł      za 1m2 powierzchni użytkowej od budynków lub ich części 
                        wykorzystywanych  na kina

10.  3 ,49 zł      za 1m2 powierzchni użytkowej od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

11.   4,00 zł      za 1m2  powierzchni użytkowej od budynków wykorzystywanych jako pomieszczenia gospodarcze

12.   4,00 zł      za 1m2  powierzchni użytkowej od garaży poza budynkiem mieszkalnym

13.   5,80 zł      za 1m2 powierzchni użytkowej od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

14.       2%        wartości budowli określonej zgodnie z art.5 ust.1 pkt.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych


§ 2

1.       Zarządza się pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa. Inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określi odrębna uchwała.

2.       Podatek od nieruchomości płatny jest również w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.


§ 4

1.       Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004r.

2.       Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie miasta, publikację w Gazecie Ustrońskiej i w internetowym serwisie miasta.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Stawki podatku od nieruchomości na rok 2004.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.12.2003 14:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.12.2004 10:17 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
19.12.2003 14:39 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
19.12.2003 14:37 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
19.12.2003 14:35 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
19.12.2003 14:29 Utworzenie dokumentu. (Marek Landowski)