Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy robotach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów w Ustroniu w 2008 roku

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy robotach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów w Ustroniu w 2008 roku

Zamówienie polega na

Zamawiający zleca, a Inspektor nadzoru przyjmuje do wykonania pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami związanymi z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów w Ustroniu w okresie od 02.01.2008r do 31.12.2008r oraz:

- wykonywanie kosztorysów ślepych, inwestorskich i wskaźnikowych;

- sprawdzanie kosztorysów ofertowych;

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót drogowych i mostowych (dla poszczególnych inwestycji i remontów)

II.        Ilość: Zakres prac określa formularz oferty

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy robotach drogowo mostowych w 2008 roku

Wymagany termin realizacji zamówienia to okres: 02.01.2008r – 30.12.2008 r.

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319

W sprawach procedury konkursowej Ireneusz Staniek tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 28.12.2007r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Procedura negocjacyjna z oferentami, odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń w terminie 28.12.2007r.

                                                          

Ustroń, dn. 18.12.2007r.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy robotach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów w Ustroniu w 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.12.2007 16:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.02.2008 12:43 Dodano załącznik "111 14000 EURO UMOWA 11 2007 Zbigniew Baniewicz 2008.doc" (Ireneusz Staniek)
18.12.2007 16:01 Dodano załącznik "UMOWA .doc" (Ireneusz Staniek)
18.12.2007 16:00 Dodano załącznik "OFERTA INSTRUKCJI ZAŁ A1.DOC" (Ireneusz Staniek)
18.12.2007 16:00 Utworzenie dokumentu. (Ireneusz Staniek)