Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na remont obiektu mostowego nr 1,2 w ciągu ulicy Harbutowickiej w Ustroniu

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Burmistrz Miasta Ustroń, do kontaktów: Ireneusz Staniek, lok 33, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320, fax. 33 8579-330

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na remont obiektu mostowego nr 1,2 w ciągu ulicy Harbutowickiej w Ustroniu.

 Miejsce realizacji Ustroń

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na remont obiektu mostowego nr 1,2 w ciągu ulicy Harbutowickiej w Ustroniu wraz z kosztorysami ślepymi i inwestorskimi.

1. Mapa do celów projektowych wraz z pomiarami uzupełniającymi i wypisami z rejestrów gruntów;

2. Plan zagospodarowania terenu;

3. Projekt budowlano wykonawczy – na obiekt mostowy

4. Operat wodnoprawny;

5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

6. Kosztorysy ślepe i inwestorskie;

Inwestor zapewnia wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót powinny być opracowane w 5 egzemplarzach (kosztorys inwestorski- 1 egzemplarz) formie papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (w związku z Ustawą Prawo zamówień publicznych w celu ogłoszenia w późniejszym terminie przetargu na wykonawcę robót). Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.2.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego.

Wyżej wymieniona dokumentacja winna zawierać niezbędne dla rozpoczęcia inwestycji wszystkie uzgodnienia branżowe wymagane prawem budowlanym oraz decyzję pozwolenia na budowę

Termin wykonania: opracowania projektowe z kosztorysami i specyfikacjami technicznymi oraz decyzja pozwolenia na budowę do 30.06.2008r.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych                                               Andrzej Siemiński            tel. 33 8579-319

W sprawie procedury konkursowej                               Ireneusz Staniek                tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 23.01.2008r. do godz. 10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty. Kompletna oferta z najniższa ceną przechodzi do negocjacji.


Procedura negocjacyjna z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę odbędzie się w siedzibie zamawiającego w terminie 23.01.2008r.

                                                                             

Ustroń, dn. 15.01.2008r.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na remont obiektu mostowego nr 1,2 w ciągu ulicy Harbutowickiej w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.01.2008 16:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.02.2008 12:46 Dodano załącznik "116 14000 EURO UMOWA 16 2008 PIK most 1,2 .doc" (Ireneusz Staniek)
15.01.2008 16:57 Dodano załącznik "Opis Mostu 1,2.pdf" (Ireneusz Staniek)
15.01.2008 16:56 Dodano załącznik "UMOWA .doc" (Ireneusz Staniek)
15.01.2008 16:56 Dodano załącznik "OFERTA INSTRUKCJI ZAŁ A1.DOC" (Ireneusz Staniek)
15.01.2008 16:55 Utworzenie dokumentu. (Ireneusz Staniek)