Wykonanie nawierzchni dróg lokalnych z destruktu bitumicznego na terenie Miasta Ustronia w 2008 r.

­

Ustroń: Wykonanie nawierzchni dróg lokalnych z destruktu bitumicznego na terenie Miasta Ustronia w 2008 r.
Numer ogłoszenia: 68330 - 2008; data zamieszczenia: 04.04.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nawierzchni dróg lokalnych z destruktu bitumicznego na terenie Miasta Ustronia w 2008 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Profilowanie istniejącego podłoża wraz z dogęszczeniem walcami (usunięcie nierówności do 10 cm). 2. Mechaniczne ułożenie frezu bitumicznego grubości 15 cm wraz z wstępnym zagęszczeniem. 3. Skropienie nawierzchni emulsją bitumiczną w ilości ok. 1,5 kg/m² 4. Posypanie grysem kamiennym 2/5 mm w ilości ok. 1,0 kg / m² 5. Dogęszczenie docelowe. Wielkość lub zakres zamówienia: około 100.000,00 zł brutto w 2008 roku.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.06.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. Doświadczenie oferenta, - aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat (lata 2003 - 2007), był głównym wykonawcą przy realizacji, co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (budowa, remont dróg bitumicznych). Aby spełnić ten warunek, prace, na które powołuje się wykonawca muszą być ukończone, a ich wartość musi być równa lub większa od kwoty 50 000 zł 2. Referencje oferenta - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 50 000 zł wymienione w załączniku wykaz prac. 3. Termin płatności faktury do 14 dni. 4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 50 000 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania odrzuceniem jego oferty.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Formularz oferty wraz z formularzem cenowym. Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o: - sytuacji ekonomiczno finansowej; - nie zaleganiu z płatnościami; - niekaralności; - wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia - wykaz podwykonawców. Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy Załącznik nr 5 Referencje potwierdzające należyte wykonanie wszystkich wymienionych w wykazie prac (załącznik nr 3). Załącznik nr 6 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43 - 450 Ustroń lok 33.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń lok 4 ul. Rynek 1 43 - 450 Ustroń.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wykonanie nawierzchni dróg lokalnych z destruktu bitumicznego na terenie Miasta Ustronia w 2008 r.
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.04.2008 11:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.05.2008 15:53 Dodano załącznik "114 Umowa ZP 14 2008 destrukt bitumiczny Strabag.doc" (Ireneusz Staniek)
30.05.2008 15:53 Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTYburmistrz cena + kryterium.doc" (Ireneusz Staniek)
04.04.2008 11:46 Edycja dokumentu (Ireneusz Staniek)
04.04.2008 11:44 Dodano załącznik "Załącznik do UMOWY NR ZP 14 2008.doc" (Ireneusz Staniek)
04.04.2008 11:44 Dodano załącznik "114 Umowa ZP 14 2008.doc" (Ireneusz Staniek)
04.04.2008 11:43 Dodano załącznik "Oświadczenie finansowe, doświadczenie.doc" (Ireneusz Staniek)
04.04.2008 11:43 Dodano załącznik "Oświadczenie -2.doc" (Ireneusz Staniek)
04.04.2008 11:42 Dodano załącznik "FORMULARZ CENOWY .doc" (Ireneusz Staniek)
04.04.2008 11:42 Dodano załącznik "Oferta-1.doc" (Ireneusz Staniek)
04.04.2008 11:41 Utworzenie dokumentu. (Ireneusz Staniek)