Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Cieszyńskiej w Ustroniu

­

Ustroń: Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Cieszyńskiej w Ustroniu
Numer ogłoszenia: 97817 - 2008; data zamieszczenia: 09.05.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Cieszyńskiej w Ustroniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie polega na wykonaniu sieci wodociągowej dla budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Cieszyńskiej w Ustroniu poprzez wykonanie: Ciągów z rur PE 100 PN 10 SDR 17 DN 90 - 133,5 m PE 100 PN 10 SDR 17 DN 63 - 112,5 m DN 40 - 127,0 m Ilość przyłączy domowych - 6 sztuk w tym 1 poprzez zabudowę studni wodomierzowej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.22.10-6, 45.11.12.00-6, 45.23.13.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.07.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Kadra kierownicza - wykonawca musi zatrudniać, co najmniej 1 osobę kadry kierowniczej dozoru technicznego, uprawnionych do prowadzenia robót o zakresie podobnym do niniejszego zamówienia (uprawnienia budowlane w zakresie budowy sieci sanitarnych) z doświadczeniem min. 5-letnim. 3. Doświadczenie oferenta, - aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat (lata 2002 - 2006), był głównym wykonawcą przy realizacji, co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (wykonanie robót inżynierskich). Aby spełnić ten warunek, prace, na które powołuje się wykonawca muszą być ukończone, a ich wartość musi być równa lub większa od kwoty 25 000 zł 4. Referencje oferenta - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 25 000 zł wymienione w załączniku wykaz prac. 5. Termin płatności faktury do 30 dni. 6. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 25.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień. W cenie oferty należy uwzględnić pełną obsługę geodezyjną zadania począwszy od wytyczenia w terenie a skończywszy na inwentaryzacji wykonanych robót; Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania odrzuceniem jego oferty.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony w oparciu o kosztorys ślepy i specyfikację techniczną. Wycena wszystkich robót winna być opracowana w formie kosztorysu uproszczonego zawierającego podstawę podanej wyceny, opis robót, jednostkę obmiarową, ilość, cenę jednostkową oraz wartość pozycji Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o: - sytuacji ekonomiczno finansowej; - nie zaleganiu z płatnościami; - niekaralności; - wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat - wykaz podwykonawców wraz z zakresem im powierzonym. Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Załącznik nr 6 Referencje potwierdzające wszystkie prace wymienione w zał. nr 3. Załącznik nr 7 Kopia uprawnień budowlanych potwierdzających doświadczenie kierownika budowy: - uprawnienia budowlane kierownika do prowadzenia prac budowlanych (w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia); - zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwarancja - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1 lok 33 43-450 Ustroń.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń lok 1 ul. Rynek 1 43 - 450 Ustroń.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Cieszyńskiej w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.05.2008 14:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.07.2008 12:48 Dodano załącznik "117 UMOWA ZP 17 2008 Hydroinstal Cieszyńska.DOC" (Ireneusz Staniek)
12.06.2008 18:02 Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTYburmistrz cena + kryterium.doc" (Ireneusz Staniek)
09.05.2008 15:07 Edycja dokumentu (Ireneusz Staniek)
09.05.2008 15:06 Dodano załącznik "CCI00129.JPG" (Ireneusz Staniek)
09.05.2008 15:06 Dodano załącznik "CCI00128.JPG" (Ireneusz Staniek)
09.05.2008 15:05 Dodano załącznik "CCI00127.JPG" (Ireneusz Staniek)
09.05.2008 15:05 Dodano załącznik "CCI00126.JPG" (Ireneusz Staniek)
09.05.2008 15:05 Dodano załącznik "CCI00125.JPG" (Ireneusz Staniek)
09.05.2008 15:04 Dodano załącznik "CCI00124.JPG" (Ireneusz Staniek)
09.05.2008 15:04 Dodano załącznik "CCI00123.JPG" (Ireneusz Staniek)
09.05.2008 15:04 Dodano załącznik "CCI00091.JPG" (Ireneusz Staniek)
09.05.2008 15:03 Dodano załącznik "CCI00090.JPG" (Ireneusz Staniek)
09.05.2008 15:03 Dodano załącznik "CCI00089.JPG" (Ireneusz Staniek)
09.05.2008 15:03 Dodano załącznik "specyfikacja.doc" (Ireneusz Staniek)
09.05.2008 15:02 Dodano załącznik "opis.doc" (Ireneusz Staniek)
09.05.2008 15:02 Dodano załącznik "własnościówka.pdf" (Ireneusz Staniek)
09.05.2008 15:02 Dodano załącznik "profil.pdf" (Ireneusz Staniek)
09.05.2008 15:01 Dodano załącznik "plan syt-2.pdf" (Ireneusz Staniek)
09.05.2008 15:01 Dodano załącznik "plan syt-1.pdf" (Ireneusz Staniek)
09.05.2008 15:00 Edycja dokumentu (Ireneusz Staniek)
09.05.2008 14:59 Dodano załącznik "Załącznik do UMOWY NR ZP 17 2008.doc" (Ireneusz Staniek)
09.05.2008 14:59 Dodano załącznik "Wzór umowy nr ZP 17 2008 zał. 4.DOC" (Ireneusz Staniek)
09.05.2008 14:59 Dodano załącznik "Oświadczenie finansowe, doświadczenie.doc" (Ireneusz Staniek)
09.05.2008 14:58 Dodano załącznik "Oświadczenie -2.doc" (Ireneusz Staniek)
09.05.2008 14:58 Dodano załącznik "Oferta-1.doc" (Ireneusz Staniek)
09.05.2008 14:57 Utworzenie dokumentu. (Ireneusz Staniek)