Zastępstwo inwestycyjne na zadaniu budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szkolnej, Grabowej, Jaworowej, Bładnickiej, Potokowej, Partyzantów i 3 Maja w Ustroniu

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Zastępstwo inwestycyjne na zadaniu budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szkolnej, Grabowej, Jaworowej, Bładnickiej, Potokowej, Partyzantów i 3 Maja w Ustroniu

  Zakres świadczonych usług obejmuje:

     1/ Nadzór inwestorski w rozumieniu ustawy z dn. 7.07. 1994r Prawo Budowlane

         (DzU. Z 1994 poz. 414 z póź. zm.)

    2/  Powiernictwo inwestycyjne obejmujące:

§                bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą

§                egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy

§                udział w radach budowy

§                prowadzenie i kontrola prawidłowości rozliczeń wykonanych robót

§                prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej

§                rozliczenie inwestycji

§                niezbędne sprawozdania i kontrola finansowa

§                dokonanie czynności odbiorowych wraz z odbiorem końcowym inwestycji

      3/ Usługi ekonomiczno-finansowe związane z rozliczeniem środków na realizację zadania

               bieżącą kontrola realizacji umów, w tym m.in.:

            bieżące rozliczenia finansowe

            sprawozdania dla Zamawiającego oraz pożyczkodawców i dotujących

            ewentualne aneksy

            ścisła współpraca z pożyczkodawcami i dotującymi,

               zapewnienie prawidłowości w przebiegu kontroli zadania, przez jednostki współfinansujące.

               rozliczenie końcowe w jednostkach współfinansujących, w tym rozliczenie efektu rzeczowego i ekologicznego zadań

Wartość zadań wynikająca z kosztorysów ofertowych wynosi 1.381.000,00 zł brutto.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – zastępstwo inwestycyjne.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319

W sprawach procedury konkursowej Ireneusz Staniek tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 18.07.2008r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Ustroń, dn. 10.07.2008r.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zastępstwo inwestycyjne na zadaniu budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szkolnej, Grabowej, Jaworowej, Bładnickiej, Potokowej, Partyzantów i 3 Maja w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.07.2008 15:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.07.2008 15:51 Utworzenie dokumentu. (Ireneusz Staniek)
10.07.2008 15:50 Dodano załącznik "UMOWA .doc" (Ireneusz Staniek)
10.07.2008 15:49 Dodano załącznik "OFERTA INSTRUKCJI ZAŁ A.DOC" (Ireneusz Staniek)