Budowa przyłącza wody do budynku dawnego tartaku w Ustroniu przy ulicy Dworcowej

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Budowa przyłącza wody do budynku dawnego tartaku w Ustroniu przy ulicy Dworcowej.

Zamówienie polega na

Budowie przyłącza wody do budynku dawnego tartaku w Ustroniu przy ulicy Dworcowej o długości 120 m, zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w projekcie technicznym oraz przedmiarze.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia aktualnych atestów i certyfikatów na materiał który będzie wykorzystany do realizacji zadania a mających kontakt z wodą pitną.

Wykonawca do odbioru zobowiązany jest dostarczyć wyniki badania wody.

II.        Ilość: Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – wodociąg ul. Dworcowa

Wymagany termin realizacji zamówienia 30.09.2008r.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych Dorota Fijak tel. 33 8579-331

W sprawach procedury konkursowej Ireneusz Staniek tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 07.08.2008r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Gwarancja 36 miesięcy od dnia odbioru robót.

Dokumenty dodatkowe niezbędne do złożenia oferty:

Kopia uprawnień budowlanych: uprawnienia budowlane (w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - sieci i instalacje sanitarne); - zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert;

Ustroń, dn. 30.07.2008r.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Budowa przyłącza wody do budynku dawnego tartaku w Ustroniu przy ulicy Dworcowej
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.07.2008 14:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.09.2008 14:55 Dodano załącznik "PROTOKÓŁ KONKURS ZAŁ 5.DOC" (Ireneusz Staniek)
05.09.2008 14:54 Dodano załącznik "153 14000 EURO UMOWA 53 2008 Marek Podżorski przyłacze ul. Dworcowa.doc" (Ireneusz Staniek)
30.07.2008 14:46 Dodano załącznik "Przedmiar robót .PDF" (Ireneusz Staniek)
30.07.2008 14:46 Dodano załącznik "Rzut przyziemia.PDF" (Ireneusz Staniek)
30.07.2008 14:46 Dodano załącznik "Projekt techniczny.PDF" (Ireneusz Staniek)
30.07.2008 14:45 Dodano załącznik "WAVIN przyłącze.PDF" (Ireneusz Staniek)
30.07.2008 14:45 Dodano załącznik "SPECYFIKACJA techniczna.DOC" (Ireneusz Staniek)
30.07.2008 14:45 Dodano załącznik "Opis techniczny.PDF" (Ireneusz Staniek)
30.07.2008 14:45 Dodano załącznik "Wzór umowy.DOC" (Ireneusz Staniek)
30.07.2008 14:44 Dodano załącznik "OFERTA INSTRUKCJI ZAŁ A.DOC" (Ireneusz Staniek)
30.07.2008 14:44 Utworzenie dokumentu. (Ireneusz Staniek)