Budowę ulicy zbiorczej łączącej ulicę Partyzantów z ulicą Andrzeja Brody w Ustroniu – Etap I odcinek od ulicy Partyzantów do ulicy Gałczyńskiego.

­

Ustroń: Budowę ulicy zbiorczej łączącej ulicę Partyzantów z ulicą Andrzeja Brody w Ustroniu - Etap I odcinek od ulicy Partyzantów do ulicy Gałczyńskiego.
Numer ogłoszenia: 216444 - 2008; data zamieszczenia: 05.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Ustroń , ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowę ulicy zbiorczej łączącej ulicę Partyzantów z ulicą Andrzeja Brody w Ustroniu - Etap I odcinek od ulicy Partyzantów do ulicy Gałczyńskiego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie polega na budowie ulicy zbiorczej łączącej ulicę Partyzantów z ulicą Andrzeja Brody w Ustroniu - Etap I do ulicy Gałczyńskiego poprzez wykonanie: - robót przygotowawczych; - robót ziemnych; - odwodnienia korpusu drogowego; - podbudowy; - nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki brukowej betonowej; - robót wykończeniowych; - chodników z kostki betonowej; - zieleni drogowej; - przebudowy linii SN,.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.11.00.00-0, 45.31.51.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Kadra kierownicza - wykonawca musi zatrudniać, co najmniej 1 osobę kadry kierowniczej dozoru technicznego, uprawnionych do prowadzenia robót o zakresie podobnym do niniejszego zamówienia (uprawnienia budowlane drogowe) z doświadczeniem min. 5-letnim. 3. Doświadczenie oferenta, - aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat (lata 2003 - 2007), był głównym wykonawcą przy realizacji, co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (budowa lub remont dróg). Aby spełnić ten warunek, prace, na które powołuje się wykonawca muszą być ukończone, a ich wartość musi być równa lub większa od kwoty 400 000 zł 4. Referencje oferenta - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 400 000 zł wymienione w załączniku wykaz prac. 5. Termin płatności faktury do 30 dni. 6. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 200.000 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania odrzuceniem jego oferty..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony w oparciu o kosztorys ślepy i specyfikację techniczną. Wycena wszystkich robót winna być opracowana w formie kosztorysu uproszczonego zawierającego podstawę podanej wyceny, opis robót, jednostkę obmiarową, ilość, cenę jednostkową oraz wartość pozycji Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o: - sytuacji ekonomiczno finansowej; - nie zaleganiu z płatnościami; - niekaralności; - wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat - wykaz podwykonawców wraz z zakresem im powierzonym. Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Załącznik nr 6 Referencje potwierdzające wszystkie prace wymienione w zał. nr 3. Załącznik nr 7 Kopia uprawnień budowlanych potwierdzających doświadczenie kierownika budowy: - uprawnienia budowlane kierownika do prowadzenia prac budowlanych (w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia); - zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert;.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1 - Cena - 95
  • 2 - Gwarancja - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1 43 - 450 Ustroń.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1 43 - 450 Ustroń lik 4.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Komentarz

­ST B- 323N Ustroń droga przeb SN nn .doc   ST B- 323N Ustroń droga przeb SN nn .doc (201.5 KB)
Prt-323A Ustroń.doc   Prt-323A Ustroń.doc (119 KB)
B-323A aktualiz rys 05.pdf   B-323A aktualiz rys 05.pdf (84.21 KB)
B-323A aktualiz rys 04.pdf   B-323A aktualiz rys 04.pdf (67.74 KB)
B-323A aktualiz rys 03.pdf   B-323A aktualiz rys 03.pdf (289.66 KB)
B-323A aktualiz rys 02.pdf   B-323A aktualiz rys 02.pdf (285.04 KB)
B-323A aktualiz rys 01.pdf   B-323A aktualiz rys 01.pdf (249.53 KB)
BIOZ - część drogowa 08.05.2008 g 04.00.doc   BIOZ - część drogowa 08.05.2008 g 04.00.doc (53.5 KB)
SST Ustroń 08.05.2008 g 04.00.doc   SST Ustroń 08.05.2008 g 04.00.doc (2.02 MB)
Zbrojenie murku czołowego przepustu 08.05.2008.pdf   Zbrojenie murku czołowego przepustu 08.05.2008.pdf (29.35 KB)
sposób układania rur..pdf   sposób układania rur..pdf (74.09 KB)
Przekrój podłużny drogowy 07.05.2008.pdf   Przekrój podłużny drogowy 07.05.2008.pdf (151.5 KB)
PROFILE POPRZECZNE.pdf   PROFILE POPRZECZNE.pdf (119.63 KB)
pROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ USTROŃ.pdf   pROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ USTROŃ.pdf (84.51 KB)
Plan zagospodarowania terenu Ustroń 07.05.2008.pdf   Plan zagospodarowania terenu Ustroń 07.05.2008.pdf (278.51 KB)
Plan sytuacyjny Ustroń kanalizacja deszczowa 7.03.2008.pdf   Plan sytuacyjny Ustroń kanalizacja deszczowa 7.03.2008.pdf (183.54 KB)
Plan syt architektoniczno budowlany Ustroń 07.05.2008.pdf   Plan syt architektoniczno budowlany Ustroń 07.05.2008.pdf (396.59 KB)
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI.pdf   KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI.pdf (171.15 KB)
konstrukcja nawierzchni chodnika I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ.pdf   konstrukcja nawierzchni chodnika I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ.pdf (137.83 KB)
Przedmiar robót.pdf   Przedmiar robót.pdf (2.01 MB)
Opis planu zagospodarowania terenu i spis tresci..doc   Opis planu zagospodarowania terenu i spis tresci..doc (73 KB)

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Budowę ulicy zbiorczej łączącej ulicę Partyzantów z ulicą Andrzeja Brody w Ustroniu – Etap I odcinek od ulicy Partyzantów do ulicy Gałczyńskiego.
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.09.2008 16:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.10.2008 15:33 Dodano załącznik "139 UMOWA ZP 39 2008 MAJA Zbiorcza 2008.DOC" (Ireneusz Staniek)
28.10.2008 15:33 Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY.doc" (Ireneusz Staniek)
05.09.2008 18:18 Dodano załącznik "Załącznik do UMOWY NR ZP 39 2008.doc" (Ireneusz Staniek)
05.09.2008 18:18 Dodano załącznik "Wzór umowy nr ZP 39 2008 zał. 4.DOC" (Ireneusz Staniek)
05.09.2008 18:18 Dodano załącznik "Oświadczenie finansowe, doświadczenie.doc" (Ireneusz Staniek)
05.09.2008 18:18 Dodano załącznik "Oświadczenie -2.doc" (Ireneusz Staniek)
05.09.2008 18:17 Dodano załącznik "Oferta-1.doc" (Ireneusz Staniek)
05.09.2008 16:21 Edycja dokumentu (Ireneusz Staniek)
05.09.2008 16:18 Utworzenie dokumentu. (Ireneusz Staniek)