Modernizacja Amfiteatru oraz kompleksowe zagospodarowanie Parku Kuracyjnego w Ustroniu

­

Ustroń: Modernizacja Amfiteatru oraz kompleksowe zagospodarowanie Parku Kuracyjnego w Ustroniu
Numer ogłoszenia: 237712 - 2008; data zamieszczenia: 23.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Ustroń , ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Amfiteatru oraz kompleksowe zagospodarowanie Parku Kuracyjnego w Ustroniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie nowego zadaszenia nad sceną (przekrycie membranowe), dobudowę budynku sanitariatów, remont kapitalny z rozbudową obiektów kubaturowych przy scenie oraz przebudowę widowni. Wykonane zostaną prace towarzyszące związane z dojazdem i ogrodzeniem, kanalizacją sanitarną i deszczową. Wykonany zostanie zbiornik p.poż. i przebudowane elementy zagospodarowania terenu (chodniki, drogi, zieleń i mała architektura). Całość zostanie wyposażona w lampy stojące, ławki i kwietniki. Realizacja zamówienia kompleksowa, dwuetapowa, z przekazaniem obiektu do użytkowania. Zamawiający przewiduje pełne udostępnienie terenu amfiteatru pod roboty budowlane od 24.08.2009r. Do tego czasu, jako I etap, będą mogły być wykonywane prace budowlane poza terenem amfiteatru (plac postojowy, drogi i chodniki, zbiornik wodny, budynek sanitariatów, nasadzenia zieleni itp. W tym czasie niezbędne jest przygotowanie elementów prefabrykowanych na widownię amfiteatru, wykonanie projektu wykonawczego przekrycia sceny i zapewnienie dostawy elementów zadaszenia na koniec sierpnia 2009r. II etap robót obejmuje roboty wewnątrz i pozostałe prace na zewnątrz terenu amfiteatru. Urząd Miasta Ustroń wystąpił o dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, w związku z tym termin realizacji robót może ulec zmianie. Powierzchnia terenu objętego opracowaniem 35.250m2, powierzchnia użytkowa obiektów kubaturowych 461,53m2. Szczegółowy zakres zadań wykonawcy zamówienia opisany został w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji oraz w kosztorysie ślepym. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wszędzie gdzie w opisach występują nazwy materiałów można zastosować inne równoważne materiały o parametrach technicznych nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji przetargowej..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.21.20.00-6, 45.23.13.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 30 000,00 zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Kadra kierownicza - wykonawca musi zatrudniać, co najmniej po jednej osobie dozoru technicznego, uprawnionych do prowadzenia robót o zakresie: drogowym, budowlano - konstrukcyjnym, sieci instalacji sanitarnych, elektrycznym, z min. 5-letnim doświadczeniem w każdej branży. 3. Doświadczenie oferenta, - aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat (lata 2003 - 2007), był głównym wykonawcą przy realizacji, co najmniej jednej roboty odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia. Aby spełnić ten warunek, praca, na które powołuje się wykonawca musi być ukończona, a jej wartość musi być równa lub większa od kwoty 2.000.000,00 zł brutto. 4. Referencje oferenta - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 2.000.000,00 zł brutto, wymienione w załączniku wykaz prac. 5. Termin płatności faktury do 30 dni. 6. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 1.000.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień. W cenie oferty należy uwzględnić pełną obsługę geodezyjną zadania począwszy od wytyczenia w terenie a skończywszy na inwentaryzacji wykonanych robót; Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania /odrzuceniem jego oferty/..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony w oparciu o kosztorys ślepy i specyfikację techniczną. Wycena wszystkich robót winna być opracowana w formie kosztorysu uproszczonego zawierającego podstawę podanej wyceny, opis robót, jednostkę obmiarową, ilość, cenę jednostkową oraz wartość pozycji Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o: - sytuacji ekonomiczno finansowej; - nie zaleganiu z płatnościami; - niekaralności; - wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat - wykaz podwykonawców wraz z zakresem im powierzonym. Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Załącznik nr 6 Referencje potwierdzające wszystkie prace wymienione w zał. nr 3. Załącznik nr 7 Kopia uprawnień budowlanych potwierdzających doświadczenie kierownika budowy: - uprawnienia budowlane kierownika do prowadzenia prac budowlanych (w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia); - zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert;.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1 - Cena - 95
  • 2 - Gwarancja - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1 43 - 450 Ustroń.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń lok. 4 ul. Rynek 1 43 - 450 Ustroń.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Modernizacja Amfiteatru oraz kompleksowe zagospodarowanie Parku Kuracyjnego w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.10.2008 16:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.10.2008 13:15 Dodano załącznik "Z3 MYSCAN_20060421_0016.TIF" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 13:14 Dodano załącznik "Z2 MYSCAN_20060421_0015.TIF" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 13:12 Dodano załącznik "T2 Uzbrojenie terenu.pdf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 13:11 Dodano załącznik "K6 Fontanna.pdf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 13:10 Dodano załącznik "K5 Schody T1.pdf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 13:10 Dodano załącznik "K4 Schody T2.pdf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 13:06 Dodano załącznik "K3 Fundamenty sanitariaty.pdf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 13:05 Dodano załącznik "K2 Rys zestawczy dachu.pdf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 13:04 Dodano załącznik "K1 Fundamenty budynków zaplecza.pdf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 13:03 Dodano załącznik "21 Elementy małej architektury.jpg" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 13:02 Dodano załącznik "21 Elem małej architektury.pdf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 13:01 Dodano załącznik "19 Ogrodzenia i bramy.pdf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 12:56 Dodano załącznik "16 Detale nawierzchni.pdf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 12:55 Dodano załącznik "15 Telefoniczne.pdf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 12:47 Dodano załącznik "14 Schemat oświetlenia scenicznego.pdf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 12:46 Dodano załącznik "14 Detale konstrukcyjne.pdf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 12:46 Dodano załącznik "13 Elektryka zaplecze sceny.pdf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 12:45 Dodano załącznik "12 Elewacja północna.pdf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 12:45 Dodano załącznik "12 Elektryka sanitariaty.pdf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 12:44 Dodano załącznik "11 Sytuacja.pdf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 12:43 Dodano załącznik "11 Elewacja wschodnia.pdf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 12:42 Dodano załącznik "10 Rozdzielnica sanitariatów RT.emf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 12:42 Dodano załącznik "10 Przwekrój B-B.pdf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 12:41 Dodano załącznik "10 Opis technicznyczne.pdf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 12:41 Dodano załącznik "09 Rozdzielnica kawiarni RK.emf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 12:41 Dodano załącznik "09 Przekrój B-B.pdf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 12:40 Dodano załącznik "08 Rozdzielnica zapl sceny RZ.emf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 12:40 Dodano załącznik "08 Przekrój A-A.pdf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 12:39 Dodano załącznik "07 Rzut dachu.pdf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 12:39 Dodano załącznik "07 Rozdzielnica RS.emf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 12:39 Dodano załącznik "06 Schemat rozdzielnic amf.emf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 12:38 Dodano załącznik "06 Rzyt przyziemia.pdf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 12:38 Dodano załącznik "06 Rys uzupełniające.PDF" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 12:37 Dodano załącznik "06 Przekroje Poprzeczne Drogi Pożarowej.pdf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 12:37 Dodano załącznik "05 Skrzyżowania kabli.tif" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 12:36 Dodano załącznik "05 Przekroje Poprzeczne ul. Parkowej.pdf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 12:35 Dodano załącznik "05 Detale reżyserki.pdf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 12:35 Dodano załącznik "04 Skrzynki z gniazdami.PDF" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 12:35 Dodano załącznik "04 Przekroje Konstrukcyjne.pdf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 12:34 Dodano załącznik "04 Profile podłużne sieci kan deszczowej.pdf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 12:33 Dodano załącznik "04 Detale siedzisk.pdf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 12:33 Dodano załącznik "03 Schemat rozdzielnic amf.emf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 12:33 Dodano załącznik "03 Przekroje A-A i B-B.pdf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 12:32 Dodano załącznik "03 Profile podłużne sieci kan sanit.pdf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 12:30 Dodano załącznik "02 Wod-kan sanitariaty.pdf" (Ireneusz Staniek)
24.10.2008 12:30 Dodano załącznik "02 Profile Podłużne Drogi pożarowej i Pożarowej 2.pdf" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:37 Dodano załącznik "02 Profile podłużna sieci wod-kan.pdf" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:36 Dodano załącznik "02 Plansza wymiarowa.pdf" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:36 Dodano załącznik "02 Plansza wymiarowa.pdf" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:35 Dodano załącznik "02 Instalacja oświetlenia dekor..PDF" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:34 Dodano załącznik "01 Widownia amfiteatru Rzut.pdf" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:33 Dodano załącznik "01 Sytuacja.pdf" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:33 Dodano załącznik "01 Plansza zbiorcza sieci wod-kan.pdf" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:32 Dodano załącznik "01 Plan Sytuacyjny.pdf" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:32 Dodano załącznik "01 Instalacje wod-kan.pdf" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:31 Dodano załącznik "00 Opis zaświadczenia i uzgodnienia.PDF" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:31 Dodano załącznik "00 Opis techniczny.PDF" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:30 Dodano załącznik "00 Opis techniczny sieci zewn wod-kan.PDF" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:29 Dodano załącznik "00 Opis sieci elektryczne.PDF" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:29 Dodano załącznik "00 Opis cz zagospodarowanie ternu.PDF" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:28 Dodano załącznik "00 Opis cz projekt budowlany.PDF" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:28 Dodano załącznik "00 Opis cz konstrukcyjna.PDF" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:27 Dodano załącznik "08 Drogi.pdf" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:27 Dodano załącznik "07 Sieci elektryczne.doc" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:26 Dodano załącznik "06 Instalacje elektryczne.doc" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:26 Dodano załącznik "05 Instalacje wod-kan.pdf" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:26 Dodano załącznik "04 Sieci wod-kan.pdf" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:26 Dodano załącznik "02 i 03 Roboty Budowlane.pdf" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:25 Dodano załącznik "01 Zagospodarowanie Terenu.pdf" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:25 Dodano załącznik "01 Organizacja Ruchu.pdf" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:24 Dodano załącznik "00 Opis Projekt org ruchu.PDF" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:24 Dodano załącznik "10 Przedmiar robot zadaszenie membranowe.pdf" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:23 Dodano załącznik "08 Przedmiar roboty drogowe.pdf" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:23 Dodano załącznik "07 Przedmiary sieci elektryczne.pdf" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:23 Dodano załącznik "06 Przedmiary inst elektryczne.pdf" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:23 Dodano załącznik "05 Przedmiar Inst wod-kan.pdf" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:23 Dodano załącznik "04 Przedmiar Sieci wod-kan.pdf" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:23 Dodano załącznik "02 i 03 Przedmiar budowlanka.pdf" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:22 Dodano załącznik "01 Przedmiar zagospodarowanie terenu.pdf" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:20 Dodano załącznik "Załącznik do UMOWY NR ZP 47 2008.doc" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:20 Dodano załącznik "Wzór umowy nr ZP 47 2008 zał. 4.DOC" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:19 Dodano załącznik "Oświadczenie finansowe, doświadczenie.doc" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:19 Dodano załącznik "Oświadczenie -2.doc" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 18:19 Dodano załącznik "Oferta-1.doc" (Ireneusz Staniek)
23.10.2008 16:19 Utworzenie dokumentu. (Ireneusz Staniek)