Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu

­

Ustroń: Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu.
Numer ogłoszenia: 86259 - 2009; data zamieszczenia: 03.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Ustroń , ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320.

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Przedszkola nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu. Podjazd wykonany będzie w większości w istniejącej części budynku przedszkola. Podjazd prowadził będzie z poziomu terenu do części piwnicznej budynku. Jedynie część podjazdu będzie poza obiektem. Niezbędne jest wykonanie podbicia istniejących fundamentów budynku. Wykonane zostaną prace wykończeniowe wewnętrzne (tynki, podłogi, malowanie) na całej długości podjazdu. Przewidziano wykonanie instalacji elektrycznej i odprowadzenie wód deszczowych (100%) oraz instalację centralnego ogrzewania w zakresie rozprowadzenia rur tej instalacji. Powstały gruz zostanie wywieziony. Wykonawca robót przeprowadza próby instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznej z pomiarem natężenia oświetlenia. Z uwagi na czynny obiekt realizacja robót wymaga uzgodnień z Dyrekcją Przedszkola i Ośrodka Edukacyjno -Rehabilitacyjno - Wychowawczego (kolejność prac i ich termin). Orientacyjna powierzchnia podłóg - podjazd i pomieszczenie magazynowe 43,40m2, pracownia plastyczna 46,81m2.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.08.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                     Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Kadra kierownicza - wykonawca musi dysponować, co najmniej 1 osobę kadry kierowniczej dozoru technicznego, uprawnionych do prowadzenia robót o zakresie podobnym do niniejszego zamówienia (uprawnienia budowlane) z doświadczeniem min. 5-letnim. 3. Doświadczenie oferenta, - aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat (lata 2004 - 2008), był wykonawcą przy realizacji, co najmniej jednej roboty odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (wykonanie robót budowlanych). Aby spełnić ten warunek, praca, na którą powołuje się wykonawca musi być ukończona, a jej wartość musi być równa lub większa od kwoty 50.000,00 zł 4. Referencje oferenta - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 50.000,00 zł wymienione w załączniku wykaz prac. 5. Termin płatności faktury do 30 dni. 6. Termin gwarancji nie mniejszy niż 36 miesięcy. 7. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 50.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania /odrzuceniem jego oferty/..

·                     Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony w oparciu o kosztorys ślepy i specyfikację techniczną. Wycena wszystkich robót winna być opracowana w formie kosztorysu uproszczonego zawierającego opis robót, jednostkę obmiarową, ilość, cenę jednostkową oraz wartość pozycji Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o: - sytuacji ekonomiczno finansowej; - nie zaleganiu z płatnościami; - niekaralności; - wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat - zakres powierzony podwykonawców Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Załącznik nr 6 Referencje potwierdzające wszystkie prace wymienione w zał. nr 3. Załącznik nr 7 Kopia uprawnień budowlanych potwierdzających doświadczenie kierownika budowy: - uprawnienia budowlane kierownika do prowadzenia prac budowlanych (w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia); - zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert;.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

·             1 - Cena - 95

·             2 - Gwarancja - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1 43-450 Ustroń.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń lok 4 ul. Rynek 1 43-450 Ustroń.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.06.2009 15:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.09.2009 14:58 Dodano załącznik "Umowa nr P6 ZP 1 2009 zał. 4.DOC" (Ireneusz Staniek)
07.09.2009 14:58 Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY .doc" (Ireneusz Staniek)
03.06.2009 16:05 Dodano załącznik "A Rys 23 Balustrada Bl 21 Bl 22 .pdf" (Ireneusz Staniek)
03.06.2009 16:03 Dodano załącznik "A Rys.22 Balustrada Bl 1.1, B1.2.pdf" (Ireneusz Staniek)
03.06.2009 16:02 Dodano załącznik "A Rys.24 Balustrada Bl 3.1, Bl 3.2.pdf" (Ireneusz Staniek)
03.06.2009 16:02 Dodano załącznik "E0 Strona tytulowa.pdf" (Ireneusz Staniek)
03.06.2009 16:01 Dodano załącznik "E1 Opis projektu.pdf" (Ireneusz Staniek)
03.06.2009 16:01 Dodano załącznik "E2 Rys 1 Plan instalacji.pdf" (Ireneusz Staniek)
03.06.2009 16:01 Dodano załącznik "E3 Rys 2 Schemat.pdf" (Ireneusz Staniek)
03.06.2009 16:01 Dodano załącznik "S1 Opis ANEKS co.pdf" (Ireneusz Staniek)
03.06.2009 16:00 Dodano załącznik "S2 Rzut ANEKS inst.pdf" (Ireneusz Staniek)
03.06.2009 15:59 Dodano załącznik "A0 Strona tytułowa.pdf" (Ireneusz Staniek)
03.06.2009 15:59 Dodano załącznik "02 Specyfikacje techniczne.pdf" (Ireneusz Staniek)
03.06.2009 15:58 Dodano załącznik "01 P6 przedmiar.pdf" (Ireneusz Staniek)
03.06.2009 15:57 Dodano załącznik "Załącznik do UMOWY NR P6 ZP 1 2009.doc" (Ireneusz Staniek)
03.06.2009 15:57 Dodano załącznik "Wzór umowy nr P6 ZP 1 2009 zał. 4.DOC" (Ireneusz Staniek)
03.06.2009 15:57 Dodano załącznik "Oświadczenie finansowe, doświadczenie.doc" (Ireneusz Staniek)
03.06.2009 15:57 Dodano załącznik "Oświadczenie -2.doc" (Ireneusz Staniek)
03.06.2009 15:48 Dodano załącznik "Oferta-1.doc" (Ireneusz Staniek)
03.06.2009 15:47 Utworzenie dokumentu. (Ireneusz Staniek)