51 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Leśnej, Krętej i Podgórskiej w Ustroniu

­

Ustroń: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Leśnej, Krętej i Podgórskiej w Ustroniu
Numer ogłoszenia: 382528 - 2009; data zamieszczenia: 02.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ustroń , Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579300, faks 0-33 857 93 30.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Leśnej, Krętej i Podgórskiej w Ustroniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w Ustroniu w rejonie ulicy Leśnej, Krętej i Podgórskiej w Ustroniu Ciąg główny - dn 200 mm PVC - U SDR 34 L=2000 mb , Kanały rozdzielcze - dn 160 mm PVC - U SDR 34 L = 911 mb, Studnie kanalizacyjne dn 1000, dn 600 , dn 425 mm - ogólna ilość 126 sztuk. Przyłącza do budynków w ilości 40 sztuk - dn 160 mm PVC - U SDR 34 L = 273 mb,.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.13.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł00/100)

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Kadra kierownicza - wykonawca musi zatrudniać, co najmniej 1 osobę kadry kierowniczej dozoru technicznego, uprawnionych do prowadzenia robót o zakresie podobnym do niniejszego zamówienia (uprawnienia budowlane w zakresie budowy sieci sanitarnych) z doświadczeniem min. 5-letnim. 3. Doświadczenie oferenta, - aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat (lata 2004 - 2008), był wykonawcą przy realizacji, co najmniej jednej roboty odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (wykonanie robót inżynierskich). Aby spełnić ten warunek, praca, na którą powołuje się wykonawca musi być ukończona, a jej wartość musi być równa lub większa od kwoty 500.000,00 zł 4. Referencje oferenta - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 500.000,00 zł wymienione w załączniku wykaz prac. 5. Termin płatności faktury do 30 dni. 6. Zaoferowany okres gwarancji na całość zamówienia nie może być mniejszy niż 36 miesięcy. 7. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 500.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień. W cenie oferty należy uwzględnić pełną obsługę geodezyjną zadania począwszy od wytyczenia w terenie a skończywszy na inwentaryzacji wykonanych robót; Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania /odrzuceniem jego oferty/..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony w oparciu o kosztorys ślepy i specyfikację techniczną. Wycena wszystkich robót winna być opracowana w formie kosztorysu uproszczonego zawierającego opis robót, jednostkę obmiarową, ilość, cenę jednostkową oraz wartość pozycji Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o: - sytuacji ekonomiczno finansowej; - nie zaleganiu z płatnościami; - niekaralności; - wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat - wykaz podwykonawców wraz z zakresem im powierzonym. Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Załącznik nr 6 Referencje potwierdzające wszystkie prace wymienione w zał. nr 3. Załącznik nr 7 Kopia uprawnień budowlanych potwierdzających doświadczenie kierownika budowy: - uprawnienia budowlane kierownika do prowadzenia prac budowlanych (w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia); - zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert; Załącznik nr 8 Dowód wniesienia wadium Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonywania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mają być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1 - Cena - 95
  • 2 - Gwarancja - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1 43-450 Ustroń.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń lok 4 ul. Rynek 1 43-450 Ustroń.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:51 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Leśnej, Krętej i Podgórskiej w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.11.2009 17:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.12.2009 10:54 Dodano załącznik "UMOWA ZP 51 2009.pdf" (Agnieszka Kochan)
26.11.2009 14:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Kochan)
26.11.2009 14:07 Dodano załącznik "Ogłoszenie wyników ZP 51 2009.pdf" (Agnieszka Kochan)
19.11.2009 14:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Kochan)
19.11.2009 14:41 Dodano załącznik "Pytania ZP 51 2009.pdf" (Agnieszka Kochan)
19.11.2009 13:56 Edycja dokumentu (Agnieszka Kochan)
19.11.2009 13:56 Dodano załącznik "uzgodnienia003.zip" (Agnieszka Kochan)
19.11.2009 13:54 Dodano załącznik "uzgodnienia002.zip" (Agnieszka Kochan)
19.11.2009 13:51 Dodano załącznik "uzgodnienia001.zip" (Agnieszka Kochan)
02.11.2009 17:29 Dodano załącznik "Ustroń - kanalizacja sanitarna - przyłącza - przedmiar.pdf" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:29 Dodano załącznik "Ustroń - kanalizacja sanitarna - przedmiar.pdf" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:28 Dodano załącznik "ZAWARTOŚĆ.pdf" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:28 Dodano załącznik "wykaz ST.pdf" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:28 Dodano załącznik "uzgodnienia001.zip" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:26 Dodano załącznik "wykaz ST.pdf" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:26 Dodano załącznik "TYPÓWKI Model 6.pdf" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:26 Dodano załącznik "TYPÓWKI Model 5.pdf" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:26 Dodano załącznik "TYPÓWKI Model 4.pdf" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:26 Dodano załącznik "TYPÓWKI Model 3.pdf" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:25 Dodano załącznik "TYPÓWKI Model 2.pdf" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:25 Dodano załącznik "TYPÓWKI 1.pdf" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:25 Dodano załącznik "Strona_tytułowa_ST.pdf" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:25 Dodano załącznik "strona_tyt.pdf" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:18 Dodano załącznik "przekroczenie potoku .pdf" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:17 Dodano załącznik "Oświadczenie_proj_wodociąg.pdf" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:17 Dodano załącznik "Orientacja.pdf" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:16 Dodano załącznik "orientacja .pdf" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:15 Dodano załącznik "OPIS Lipowiec.pdf" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:15 Dodano załącznik "MApa__PZTY Lipowiec Model .pdf" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:14 Dodano załącznik "MApa__ewidencja.pdf" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:13 Dodano załącznik "Lipowiec__profile 1.pdf" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:13 Dodano załącznik "Lipowiec__profile 2.pdf" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:12 Dodano załącznik "Lipowiec__profile 3.pdf" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:12 Dodano załącznik "Lipowiec__profile 4.pdf" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:12 Dodano załącznik "Lipowiec__profile 5.pdf" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:11 Dodano załącznik "BIOZ.pdf" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:11 Dodano załącznik "00.06 ST 2009 roboty betonowe.pdf" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:11 Dodano załącznik "00.05 ST 2009 roboty drogowe.pdf" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:11 Dodano załącznik "00.04 ST 2009 skrzyżowania przewodów z ubrojeniem.pdf" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:11 Dodano załącznik "00.03 ST 2009 kanalizacja.pdf" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:10 Dodano załącznik "00.02 ST 2009 roboty ziemne.pdf" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:10 Dodano załącznik "00.01 ST 2009 roboty przygotowawcze.pdf" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:10 Dodano załącznik "00.00 ST 2009 wymagania ogólne.pdf" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:10 Dodano załącznik "Załącznik do UMOWY NR ZP 51 2009.doc" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:10 Dodano załącznik "Wzór umowy nr ZP 51 2009 zał. 4.DOC" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:09 Dodano załącznik "Oświadczenie finansowe, doświadczenie.doc" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:09 Dodano załącznik "Oświadczenie -2.doc" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:09 Dodano załącznik "Oferta-1.doc" (Ireneusz Staniek)
02.11.2009 17:09 Utworzenie dokumentu. (Ireneusz Staniek)