64 Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół budynku administracyjno biurowego ul. Rynek 4 w Ustroniu

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Burmistrz Miasta Ustroń, do kontaktów: Ireneusz Staniek, lok 33, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320, fax. 33 8579-330

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół budynku administracyjno biurowego ul. Rynek 4 w Ustroniu.

Miejsce realizacji Ustroń ul. Rynek 4

Przedmiot zamówienia:

Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku Rynek 4 w Ustroniu

Do obowiązków projektanta będzie należało uzyskanie, uzyskanie pozwolenia na budowę opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Całe opracowanie należy wykonać w wersji papierowej 5 egzemplarzy i cyfrowej z rozszerzeniem PDF (w związku z Ustawą Prawo zamówień publicznych w celu ogłoszenia w późniejszym terminie przetargu na wykonawcę robót). Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.2.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego.

Wyżej wymieniona dokumentacja winna zawierać niezbędne dla rozpoczęcia inwestycji wszystkie uzgodnienia branżowe wymagane prawem budowlanym oraz decyzję pozwolenia na budowę

Dokumenty dodatkowe niezbędne do złożenia oferty:

Kopia uprawnień budowlanych projektanta: uprawnienia budowlane projektanta (w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia); - zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję projektanta, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert;

Termin wykonania: Projekt wraz z wyceną: 15.12.2009r. Pozwolenie na budowę: do 30 dni po odebraniu map do celów projektowych.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych                                               Michał Kozłowski         tel. 33 8579-331

W sprawie procedury konkursowej                                Ireneusz Staniek          tel. 33 8579-358

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 23.11.2009r. do godz. 10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty.

 

Ustroń, dn. 13.11.2009r.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:64 Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół budynku administracyjno biurowego ul. Rynek 4 w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.11.2009 16:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.12.2009 15:09 Edycja dokumentu (Agnieszka Kochan)
02.12.2009 15:09 Dodano załącznik "UMOWA 64 2009 PRO-ADMINI.pdf" (Agnieszka Kochan)
01.12.2009 10:26 Edycja dokumentu (Agnieszka Kochan)
01.12.2009 10:26 Dodano załącznik "Protokół konkursowy K 64 2009.pdf" (Agnieszka Kochan)
16.11.2009 12:07 Dodano załącznik "wypis z MPZP.part1.rar" (Ireneusz Staniek)
13.11.2009 16:17 Dodano załącznik "Program funkcjonalno-użytkowy.pdf" (Ireneusz Staniek)
13.11.2009 16:16 Dodano załącznik "UMOWA .doc" (Ireneusz Staniek)
13.11.2009 16:16 Dodano załącznik "OFERTA INSTRUKCJI ZAŁ A1.DOC" (Ireneusz Staniek)
13.11.2009 16:16 Utworzenie dokumentu. (Ireneusz Staniek)