25 Dokończenie prac nad zmianami fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Dokończenie prac nad zmianami fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń

Zamówienie polega na dokończeniu prac nad zmianami fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Ustroń Nr XXXI/269/2005 r. z dnia 7 kwietnia 2005 r. :

  w Ustroniu w rejonie ulic Cieszyńskiej, Stawowej, Tartacznej, Spółdzielczej, Daszyńskiego, Strażackiej, Ogrodowej,  A. Brody oraz projektowanego odcinka ulicy zbiorczej łączącej ul. A. Brody z ul. Cieszyńską [ stosownie do Uchwały Rady Miasta Ustroń nr XXXIV/383/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. oraz Uchwały nr XXXV/400/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniającej w/w ]

  w Ustroniu w rejonie ulic A. Brody, Grażyńskiego, al. Legionów, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów oraz projektowanego odcinka ulicy zbiorczej łączącej ul. Partyzantów z ul. A. Brody [ stosownie do Uchwały Rady Miasta Ustroń nr XXXIV/384/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. ]

Stosownie do w/w uchwał przystąpiono do opracowania w/w zmian planu. Procedura opracowania w/w planów zakończyła się na etapie uzgodnień i przygotowania dokumentacji do wyłożenia do publicznego wglądu. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie prac nad w/w planami w zakresie wynikającym wprost z przepisów art. 17  pkt 9 do 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj.:

 przygotowanie zawiadomień o wyłożeniu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu

 organizacja w czasie wyłożenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami

przygotowanie wykazu złożonych w czasie wyłożenia ew. uwag do planów

rozpatrzenie ew. uwag do projektów planów

wprowadzenie ew. zmian do projektów zmian planu miejscowego wynikających z rozpatrzenia uwag

 ew. ponowienie uzgodnień w niezbędnym zakresie

 przedstawienie radzie miasta projektu planów miejscowych wraz z listą nieuwzględnionych  uwag do uchwalenia

dokonanie ewentualnych korekt planu po sesji, jeśli zostaną zgłoszone uwagi w czasie jej   trwania

udział w kompletowaniu dokumentacji planistycznej w dla Wojewody Śląskiego

 dostosowania tekstu uchwał do Edytora Aktów Prawnych XML w celu publikacji

przygotowanie materiałów do publikacji

Opracowanie winno być wykonane w wersji papierowej i elektronicznej.

Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 15 000,00 zł brutto.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty

Wymagany termin realizacji zamówienia:  31.07.2011r

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15°°, drogą elektroniczną: sekretarz@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs- Dokończenie prac nad zmianami fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie
do 21.03.2011r do godz. 10:00

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych :                   Jarosław Grzybowski            tel. 33 8579-323

W sprawie procedury konkursowej:     Ireneusz Staniek                       tel. 33 8579-358

                                                           Józef Kuczera                          tel. 33 8579-322

Dokumenty dodatkowe niezbędne do złożenia oferty:

Kopia uprawnień urbanistycznych wraz z zaświadczeniem z właściwego oddziału Izby Urbanistów dla osoby, która będzie pełnić funkcję koordynatora prac, potwierdzającym jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert.

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                     x 10 pkt.

C =      ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Ustroń, dn. 11.03.2011r.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:25 Dokończenie prac nad zmianami fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.03.2011 14:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.03.2011 10:21 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
30.03.2011 10:21 Dodano załącznik "Unieważnienie konkursu K 25 2011.pdf" (Józef Kuczera)
11.03.2011 14:59 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
11.03.2011 14:59 Dodano załącznik "Zakres 2.pdf" (Józef Kuczera)
11.03.2011 14:58 Dodano załącznik "Zakres 1.pdf" (Józef Kuczera)
11.03.2011 14:58 Dodano załącznik "WZÓR UMOWY.doc" (Józef Kuczera)
11.03.2011 14:58 Dodano załącznik "OFERTA INSTRUKCJI ZAŁ A1.DOC" (Józef Kuczera)
11.03.2011 14:58 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)