69 Przeprowadzenie zajęć artystycznych w Przedszkolu nr 4 w ramach - Będe euro przedszkolakiem

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:


Przeprowadzenie zajęć artystycznych w przedszkolu nr 4 w Ustroniu w ramach projektu „Będę euro przedszkolakiem”

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie zajęć artystycznych z dziećmi 3, 4 i 5-letnich Przedszkola nr 4 w Ustroniu
w ramach projektu „Będę euro przedszkolakiem” w wymiarze 186h zajęciowych, gdzie 1h zajęciowa=30min, z podziałem na 3 grupy, gdzie 1 grupę obejmuje 62h zajęciowe.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- przedstawienia Zamawiającemu programu zajęć artystycznych dla każdej grupy osobno,

- prowadzenia dziennika zajęć,

- prowadzenia list obecności dzieci,

- sporządzania innych dokumentów na żądanie Zamawiającego.

Wykonawca winien posiadać

- kwalifikacje tj. wykształcenie wyższe o specjalności pedagogika wczesnoszkolna lub przedszkolna.

- lub wykwalifikowaną kadrę z wyższym wykształceniem o specjalności jak wyżej

- oraz doświadczenie oferenta tj. oferent musi przedstawić w ofercie zrealizowanie w ciągu ostatnich 2 lat, co najmniej jednego zamówienia o charakterze wartości podobnym do niniejszego zamówienia wraz z potwierdzeniem należytego wykonania w formie referencji.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 16.11.2011 r. do 30.06.2012 r.

Zamknięta kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 14.11.2011 r. do godz. 10:00.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs – Przeprowadzenie zajęć artystycznych w przedszkolu nr 4 w Ustroniu w ramach projektu „Będę euro przedszkolakiem”

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach procedury konkursowej:           Ireneusz Staniek         tel. 33 8579-358

                                                               Bartosz Chrapek         tel. 33 8579-328

W sprawach technicznych:                         Agata Markiewicz    tel. 33 8579-341

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium____________100%

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

             Najniższa cena ofertowa za wykonane zamówienie                  x 10 pkt

C1=   ---------------------------------------------------------------

           Cena ocenianej oferty

Ustroń 04.11.2011r.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:69 Przeprowadzenie zajęć artystycznych w Przedszkolu nr 4 w ramach - Będe euro przedszkolakiem
Podmiot udostępniający informację:43-450 Ustroń
Informację opublikował:Bartek Chrapek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2011 14:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.11.2011 14:44 Edycja dokumentu (Bartek Chrapek)
15.11.2011 14:44 Dodano załącznik "Protokół Komisji Konkursowej K 69 2011.pdf" (Bartek Chrapek)
04.11.2011 14:37 Edycja dokumentu (Bartek Chrapek)
04.11.2011 14:36 Dodano załącznik "WZÓR UMOWY.docx" (Bartek Chrapek)
04.11.2011 14:36 Dodano załącznik "OFERTA INSTRUKCJI ZAŁ A.docx" (Bartek Chrapek)
04.11.2011 14:35 Utworzenie dokumentu. (Bartek Chrapek)