72 Zastępstwo inwestycyjne na zadaniach: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kamieniec w Ustroniu” oraz „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Długiej w Ustroniu - etap II”

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Zastępstwo inwestycyjne na zadaniach: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kamieniec w Ustroniu” oraz „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Długiej w Ustroniu - etap II”

Zakres świadczonych usług obejmuje:

Nadzór inwestorski w rozumieniu ustawy z dnia 7.07. 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z  2006  Nr 156 poz. 1118 z zm.), obejmujący pełnienie funkcji Inspektora nadzoru branży instalacyjnej w zakresie sieci (wodociągowych, kanalizacyjnych), a ponadto:

1.        Powiernictwo inwestycyjne obejmujące:

  1. sprawdzenie dokumentacji technicznej
  2. bieżącą kontrolę realizacji umów z Wykonawcami
  3. egzekwowanie od Wykonawców postanowień umowy
  4. udział w radach budowy
  5. prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonanych robót
  6. prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej
  7. rozliczenie inwestycji
  8. sporządzanie niezbędnych sprawozdań i kontroli finansowych
  9. dokonanie czynności odbiorowych wraz z odbiorem końcowym inwestycji

2.        Usługi ekonomiczno-finansowe związane z rozliczeniem środków na realizację zadania obejmujące:

  1. bieżące rozliczenia finansowe,
  2. sporządzanie sprawozdań dla Zamawiającego oraz pożyczkodawców (Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – dalej „WFOŚiGW”)               
  3. ścisłą współpracę z pożyczkodawcami,
  4. zapewnienie prawidłowości w przebiegu kontroli zadania przez pożyczkodawców (WFOŚiGW)
  5. rozliczenie końcowe z pożyczkodawcą  (WFOŚiGW), w tym rozliczenie efektu  rzeczowego i ekologicznego zadań

WARUNEK: Zamawiający wymaga od inspektora nadzoru bieżącej kontroli placów budowy podczas prowadzenia robót oraz stawienie się na każde wezwanie Zamawiającego.

Zakres robót budowlanych:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kamieniec w Ustroniu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z pompownią ścieków.

Rury kanalizacyjne PVC o łącznej długości 1079,4 m i rury ciśnieniowe dn 90 mm o długości 618,5 m. Zbiornik pompowni z polimerobetonu o średnicy 1200 mm, z pompami GRUNDFOS, wyposażenie ze stali nierdzewnej, sterowanie pomp GSM/GPRS. Teren pompowni zostanie ogrodzony i wybrukowany.

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Długiej w Ustroniu - etap II

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków z użyciem rury PE SDR17 Pn 10 Dz 110, 90, 50  i 40 mm na odcinku W do W20 z odtworzeniem nawierzchni drogi na tym odcinku oraz z wyłączeniem dwóch przyłączy wody.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej w terenach objętych zakresem rzeczowym zadań oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15°°, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Zastępstwo inwestycyjne na zadaniach: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kamieniec w Ustroniu” oraz „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Długiej w Ustroniu - etap II”

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych:                            Andrzej Siemiński    tel. 33 8579-319

W sprawach procedury konkursowej:           Ireneusz Staniek         tel. 33 8579-300

Bartosz Chrapek        tel. 33 8579-328

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 16.12.2011r. do godz.10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert – najniższa cena wykonania zamówienia zgodnie z ofertą.

Dokumenty dodatkowe niezbędne do złożenia oferty:

Kopia uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjne w zakresie sieci, kanalizacyjnych i wodociągowych, zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert.

Ustroń, dn. 09.12.2011r.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:72 Zastępstwo inwestycyjne na zadaniach: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kamieniec w Ustroniu” oraz „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Długiej w Ustroniu - etap II”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.12.2011 14:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.12.2011 11:16 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
30.12.2011 11:15 Dodano załącznik "UMOWA K 72 2011.pdf" (Józef Kuczera)
23.12.2011 08:29 Edycja dokumentu (Bartek Chrapek)
23.12.2011 08:29 Dodano załącznik "Protokół K 72 2011.pdf" (Bartek Chrapek)
09.12.2011 14:50 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
09.12.2011 14:50 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
09.12.2011 14:49 Dodano załącznik "WZÓR UMOWY.doc" (Józef Kuczera)
09.12.2011 14:48 Dodano załącznik "OFERTA INSTRUKCJI ZAŁ A.DOC" (Józef Kuczera)
09.12.2011 14:47 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)