62 Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu i dysleksją, z logopedii, gimnastyki korekcyjnej, dla dzieci z trudnościami matematycznymi i rozwijających umiejętności matematyczno-przyrodnicze w Szkole Podstawowej nr 6

­

Ustroń: Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu i dysleksją, z logopedii, gimnastyki korekcyjnej, dla dzieci z trudnościami matematycznymi i rozwijających umiejętności matematyczno-przyrodnicze w Szkole Podstawowej nr 6 w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w ustrońskich szkołach podstawowych w klasach I-III
Numer ogłoszenia: 439088 - 2011; data zamieszczenia: 28.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ustroń, Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579300, faks 0-33 857 93 30 , strona internetowa www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu i dysleksją, z logopedii, gimnastyki korekcyjnej, dla dzieci z trudnościami matematycznymi i rozwijających umiejętności matematyczno-przyrodnicze w Szkole Podstawowej nr 6 w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w ustrońskich szkołach podstawowych w klasach I-III.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu i dysleksją, z logopedii, gimnastyki korekcyjnej, dla dzieci z trudnościami matematycznymi i rozwijających umiejętności matematyczno-przyrodnicze w Szkole Podstawowej nr 6 w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w ustrońskich szkołach podstawowych w klasach I-III.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Negocjacje bez ogłoszenia

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienie wyboru trybu

W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, numer ogłoszenia: 305841- 2011 z dnia 23.11.2011 r., nie zostały złozone żadne oferty,a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione, co spełnia przesłanki określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, umożliwiających zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·         Moje Bambino sp. z o.o. sp.k., ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:62 Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu i dysleksją, z logopedii, gimnastyki korekcyjnej, dla dzieci z trudnościami matematycznymi i rozwijających umiejętności matematyczno-przyrodnicze w Szkole Podstawowej nr 6
Podmiot udostępniający informację:43-450 Ustroń
Informację opublikował:Bartek Chrapek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.12.2011 09:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.12.2011 09:59 Utworzenie dokumentu. (Bartek Chrapek)