Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2004.

­

Zarządzenie nr 232/2004

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 24 listopada 2004 r.

w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2004.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. nr 142 póz. 1591 z późn.zm.) oraz § 7 ust. 3 uchwały budżetowej na rok 2004 NrXV/143/2003 Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2003 r.

Burmistrz Miasta Ustroń

zarządza

§1.

Przenieść plan po stronie wydatków :

Dział 630        Turystyka

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

zmniejszyć

§    4412          Podróże służbowe krajowe                                                                      410

zwiększyć

§    4302          Zakup usług pozostałych                                                                        300

§    4410           Podróże służbowe krajowe                                                                     110

Dział 754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

                     przeciwpożarowa

Rozdz. 75416 Straż Miejska

zmniejszyć

§    3020      Nagrody i wydatki osobowe nie

                    zaliczane do wynagrodzeń                                                                     3.000

§    4260      Zakup energii                                                                                         4.000

§    4410      Podróże służbowe krajowe                                                                      1.200

zwiększyć

§    4210      Zakup materiałów i wyposażenia                                                             6.000

§    4300      Zakup usług pozostałych                                                                        2.200

Dział 801     Oświata i wychowanie

zmniejszyć

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                                                          20.507

§    4010        Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               17.000

§    4110        Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  3.000
§    4120        Ubezpieczenia na fundusz pracy                                                          400

§    4410         Podróże służbowe krajowe                                                                  107

zwiększyć

Rozdz.80110 Gimnazja                                                                                         20.400

§    4010        Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              17.000

§    4110        Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   3.000

§    4120        Składki na fundusz pracy                                                                     400

Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                107

§    2310       Dotacje celowe przekazane gminie na

                     zadania bieżące realizowane na podstawie

                     porozumień między jednostkami samorządu

                     terytorialnego                                                                                       107

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

zmniejszyć

§    4270        Zakup usług remontowych                                                                  4.000

zwiększyć

§    4300   Zakup usług pozostałych                                                                        4.000

Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

zmniejszyć

§    4410   Podróże służbowe krajowe                                                                        452

zwiększyć

§    2310  Dotacje celowe przekazane gminie na

                zadania bieżące realizowane na podstawie

                porozumień między jednostkami samorządu

                terytorialnego                                                                                           452

Rozdz. 80104 Przedszkola

zmniejszyć

§    4110      Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     2.650

§   4240       Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

                     i książek                                                                                            970

zwiększyć

§    3020     Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane

                   do wynagrodzeń                                                                                    120

§    4300     Zakup usług pozostałych                                                                        850

§    4120     Składki na fundusz pracy                                                                     2.650

Dział 853    Pozostałe zadania w zakresie polityki

                   społecznej

Rozdz. 85305 Żłobki

zmniejszyć

§    4260     Zakup energii                                                                                      3.000

zwiększyć

§    4210   Zakup materiałów i wyposażenia                                                             2.500

§    4300   Zakup usług pozostałych                                                                          500

Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona

                  środowiska

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

zmniejszyć

§    4210   Zakup materiałów i wyposażenia                                                              2.000

zwiększyć

§    4300   Zakup usług pozostałych                                                                        2.000

zmniejszyć

Rozdz. 90095 Pozostała działalność                                                                       8.000

§    4300         Zakup usług pozostałych                                                                  8.000

zwiększyć

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi                                                                   8.000

§    4300         Zakup usług pozostałych                                                                   8.000

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Miasta.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                                  BURMISTRZ MIASTA
mgr Teresa Banszel                                                                                  Ireneusz Szarzec

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2004.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2004 14:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.12.2004 14:25 Utworzenie dokumentu. (Marek Landowski)