Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2004.

­

Zarządzenie Nr 233/2004
Burmistrza Miasta Ustroń

 z dnia 24 listopada 2004 r.

w sprawie :  zmian w budżecie miasta na rok 2004.


            Na podstawie  art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz. 148 z późn.zm.)Burmistrz Miasta Ustroń

z a r z ą d z a


§ 1.

Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę :                                                     47.328

Dział    750         Administracja publiczna                                                                    2.920

Rozdz.75011   Urzędy Wojewódzkie                                               2.920

§          2010       Dotacje celowe otrzymane z budżetu
               państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz
   innych zadań zleconych gminom ustawami         2.920

Dział    801        Oświata i wychowanie                                                                         900

Rozdz.80195  Pozostała działalność                                               900
§          2030       Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań
   bieżących gmin                                                   900

Dział    852          Pomoc społeczna                                                                            43.508

Rozdz.85212        Świadczenia rodzinne oraz składki na

                           ubezpieczenia emerytalne i rentowe
                           z ubezpieczenia społecznego                         43.508

§          2010       Dotacje celowe otrzymane z budżetu
               państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz
   innych zadań zleconych gminom ustawami     43.508 


 

                                                                 § 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę :                                                    47.328

Dział    750         Administracja publiczna                                                                  
2.920

Rozdz.75011        Urzędy Wojewódzkie                                         2.920

§          4010       Wynagrodzenia osobowe pracowników                1.270

§          4110       Składki na ubezpieczenia społeczne                      220

§          4120       Składki na fundusz pracy                                        30

§          4210       Zakup materiałów i wyposażenia                         1.400

Dział    801        Oświata i wychowanie                                                                        900

Rozdz 80195        Pozostała działalność                                          900

§          4300       Zakup usług pozostałych                                      900

Dział    852         Pomoc społeczna                                                                             43.508

Rozdz.85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na

                           ubezpieczenia emerytalne i rentowe
                           z ubezpieczenia społecznego                            43.508
§          3110       Świadczenia społeczne                              43.508

                         

§ 3.

Zmniejszyć budżet po stronie dochodów o kwotę :                                                       140

Dział    751
        
Urzędy naczelnych organów władzy
                        państwowej, kontroli i ochrony prawa
                        oraz sądownictwa                                                                                140

Rozdz.75113   Wybory do parlamentu europejskiego                       140

§          2010       Dotacje celowe otrzymane z budżetu
               państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz
   innych zadań zleconych gminom ustawami           140


§ 4.

Zmniejszyć budżet po stronie wydatków  o kwotę :                                                     140

Dział    751         Urzędy naczelnych organów władzy
                        państwowej, kontroli i ochrony prawa
                        oraz sądownictwa
                                                                                 140

Rozdz.75113   Wybory do parlamentu europejskiego                       140

§          3030       Różne wydatki na rzecz osób fizycznych              140

§ 5.

Przenieść plan po stronie dochodów :

Dział    852        
Pomoc społeczna

Rozdz.85219        Ośrodki pomocy społecznej

zmniejszyć

§          2010        Dotacje celowe otrzymane z budżetu
                           państwa na realizację zadań bieżących

                           z zakresu administracji rządowej oraz innych

                           zadań zleconych gminom ustawami                                   107.192    

zwiększyć
§          2030    
   Dotacje celowe otrzymane z budżetu
                             
państwa na realizację własnych zadań
                             bieżących gmin                                                               107.192

                         

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                                         BURMISTRZ MIASTA
mgr Helena Sikora                                                                                           
Ireneusz Szarzec

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2004.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2004 14:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.12.2004 14:29 Utworzenie dokumentu. (Marek Landowski)