Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r.zmieniająca Uchwałę Nr XI/107/2003 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu, kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

­

U C H W A Ł A  nr XXVI/228/2004

             Rady Miasta Ustroń


        z dnia 25 listopada 2004 r.

zmieniająca  Uchwałę Nr XI/107/2003 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie trybu,  kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

           

      Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.8 i art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r.nr 142 poz.1591 z  późn. zm.) w związku art. 49 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karty Nauczyciela (Dz. U. z 1997r. nr 56 poz. 357 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń

u c h w a l a

§ 1.

1. W § 4 ust.3 dopisać pkt.5 w brzmieniu: ”dyrektor szkoły”.

2.  Skreślić  § 11 uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi  Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Uchwała  podlega  ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz  na internetowej stronie miasta Ustronia.

RADCA PRAWNY                                                                              PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Teresa Banszel                                                                  
Emilia Czembor

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r.zmieniająca Uchwałę Nr XI/107/2003 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu, kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.12.2004 12:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.12.2004 12:59 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
03.12.2004 12:45 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/107/2003 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu, kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychow" (Marek Landowski)