Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2004 r. nr XXV/208/2004 w sprawie przyjęcia na rok 2005 programu współpracy Miasta Ustroń z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

­

Zarządzenie nr 246/2004

                                                    Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 1 grudnia 2004 r.

w sprawie : ogłoszenia konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2004 r. nr XXV/208/2004 w sprawie przyjęcia na rok 2005 programu współpracy Miasta Ustroń z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 póz. 873 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta

zarządza

§1.

Ogłosić otwarty konkurs ofert w terminie do 2 grudnia 2004 r. na realizację zadań przyjętych w programie współpracy miasta Ustroń z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 należy umieścić w Gazecie Ustrońskiej, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Ustroń.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Zastępcy Burmistrza Miasta oraz Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                            BURMISTRZ MIASTA
mgr Teresa Banszel                                                          Ireneusz Szarzec
                            

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2004 r. nr XXV/208/2004 w sprawie przyjęcia na rok 2005 programu współpracy Miasta Ustroń z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2004 12:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.12.2004 12:04 Utworzenie dokumentu. (Marek Landowski)