Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych, obejmującego tereny mieszkaniowe w rejonie ulic Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej w Ustroniu” oraz o możliwości zapoznania się z materiałami zebranymi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia

­
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w związku z art. 79 ust. 1 oraz art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 20 listopada 2012 r. Burmistrz Miasta Ustroń wydał postanowienie o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
pn.: „Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych, obejmującego tereny mieszkaniowe w rejonie ulic Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej w Ustroniu”.

Informuję, że z materiałami zebranymi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w tym z postanowieniem o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Ustroń, pok. nr 25 w dniu 7 grudnia 2012 r. w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30 – 15:30. Strony postępowania mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.

Powyższe uprawnienie nie jest obowiązkiem strony.

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.11.2012 14:06 Edycja dokumentu (Szymon Kaleta)
21.11.2012 13:59 Utworzenie dokumentu. (Szymon Kaleta)