Udostępnianie informacji publicznej

­

Udostępnianie informacji publicznej odbywa się na zasadach określonych w:

USTAWIE z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z póz. zm. )

ROZPORZĄDZENIU Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej ( Dz.U. Nr 10, poz. 68 )

STATUCIE MIASTA USTROŃ stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/40/2003 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ustroń – w §6a dotyczącym zasad udostępniania dokumentów publicznych


Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej:

Zgodnie z ustawą o dostępnie do informacji publicznej udostępnienie informacji publicznych następuje poprzez:
1)      ogłaszanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej,
2)      udostępnienie na wniosek zainteresowanego,
3)      wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z powszechnych wyborów,
4)      wyłożenia lub wywieszenia informacji publicznej w miejscach ogólnodostępnych,
5)      umieszczanie informacji publicznych w centralnym repozytorium informacji publicznych prowadzonym przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w dostępnej sieci teleinformatycznej.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium jest udostępniana na wniosek.

Forma wniosku jest dowolna. Wniosek może być złożony:
1)      ustnie,
2)      pisemnie,
3)      drogą elektroniczną.

WZÓR WNIOSKU o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej prosimy przesłać na adres Urzędu Miasta Ustroń, Rynek 1, 43-450 Ustroń lub w formie elektronicznej na adres: biuro podawcze@ustron.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie podmiot zobowiązany do jej udostępnienia powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz podaje nowy termin jej udostępnienia. Nowy termin nie może być jednak dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji następuje w formie określonej we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób określony we wniosku podmiot zobowiązany do jej udostępnienia, powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia jej w tej formie i podaje formę w jakiej informacja może być udostępniona. W takim przypadku jeżeli wnioskodawca w ciągu 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie zostaje umorzone.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

W przypadku gdy wniosek o udostępnienie informacji publicznej wpłynie do podmiotu, który nie posiada informacji o którą prosi wnioskodawca, wtedy należy niezwłocznie poinformować wnioskodawcę o braku wnioskowanej informacji.

Odmowa udostępnia informacji publicznej następuje  w drodze decyzji administracyjnej.

 

Wyłączenie jawności informacji publicznej (art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej):

Art. 5. 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

3. Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne - w zakresie tych zadań lub funkcji.

4. Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w ust. 3, nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw.


 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Udostępnianie informacji publicznej
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.12.2012 15:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.01.2013 09:06 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
08.01.2013 09:05 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
08.01.2013 09:04 Dodano załącznik "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej" (Marek Landowski)
07.01.2013 16:05 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
05.12.2012 15:54 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
05.12.2012 15:53 Dodano załącznik "STATUT MIASTA USTROŃ stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/40/2003 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ustroń – w §6a dotyczącym zasad udostępniania dokumentów publicznych" (Marek Landowski)
05.12.2012 15:52 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
05.12.2012 15:51 Dodano załącznik "ROZPORZĄDZENIU Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej ( Dz.U. Nr 10, poz. 68 )" (Marek Landowski)
05.12.2012 15:49 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
05.12.2012 15:48 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
05.12.2012 15:48 Dodano załącznik "USTAWA z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z póz. zm. )" (Marek Landowski)
05.12.2012 15:46 Utworzenie dokumentu. (Marek Landowski)