Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2004.

­

 Zarządzenie Nr 255/2004

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 15 grudnia   2004 r.

w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2004.

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz § 7 ust.3 uchwały budżetowej na rok 2004 Nr XV/143/2003 Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2003 r.

Burmistrz Miasta Ustroń

z a r z ą d z a

 § 1.

Przenieść plan po stronie wydatków :

zadania zlecone

Dział          852 Pomoc społeczna

Rozdz.  85212   Świadczenia rodzinne oraz składki
                                  
na ubezpieczenia emerytalne
                                  
i rentowe z ubezpieczenia

                                   społecznego


zmniejszyć

§             4210  Zakup materiałów i wyposażenia                                  60

§             4300  Zakup usług pozostałych                                             80

§             4410  Podróże służbowe krajowe                                         210        

zwiększyć

§             3110  Świadczenia społeczne                                              350


Rozdz.   85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz

                                   składki na ubezpieczenia społeczne                            


zmniejszyć

§             4110  Składki na ubezpieczenia społeczne                        6.840


zwiększyć

§             3110  Świadczenia społeczne                                           6.840

                       

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

RADCA PRAWNY                                                                                BURMISTRZ MIASTA
mgr Helena Sikora                                                                                   Ireneusz Szarzec
     

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2004.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.12.2004 13:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.12.2004 13:38 Utworzenie dokumentu. (Marek Landowski)