Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005.

­

Uchwała Nr XXVII/232/2004

 Rady Miasta Ustroń

z dnia 16 grudnia 2004r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005. 

 


       Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                 o samorządzie gminnym (tj z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.10 ust.1 i 2 ustawy    z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2002r. Dz.U. Nr 9 poz. 84 z późn.zm.),   art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.Nr 62 poz.718), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 200  i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych.

Rada Miasta Ustroń

uchwala

§ 1

W Uchwale Nr XXVI/217/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005. 

dokonuje się następującej zmiany:

1.         W § 1 ust.2 pod literą b zmienia się tabelę, która otrzymuje brzmienie:

„ b)  o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t:

Dopuszczalna masa całkowita

Ciągnik siodłowy lub balastowy

Nie mniej niż

Mniej niż

O zawieszeniu osi pneumatycznym lub uznanym za równoważne

O innym systemie zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12t

25t

1.400,00 zł

1.600,00 zł

25t

31t

1.500,00 zł

1.889,06 zł

31t

36t

1.600,00 zł

1.937,76 zł

36t

1.900,00 zł

2.100,00 zł

3 osie

12t

40t

1.500,00 zł

1.730,00 zł

40t

2.000,00 zł

2.548,65 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3

1.       Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r.

2.      Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie miasta           i w internetowym serwisie miasta.

RADCA PRAWNY                                                                        PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Helena Sikora                                                                              Emilia Czembor

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.12.2004 14:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.12.2004 14:04 Utworzenie dokumentu. (Marek Landowski)