Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.01.2004 14:10 255/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie projektu budżetu miasta Ustroń na rok 2004.
08.01.2004 14:03 254/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie powołania komisji przetargowej.
08.01.2004 13:57 253/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży.
08.01.2004 13:50 252/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie określenia regulaminu dysponowania funduszem na pomoc zdrowotną nauczycieli przez placówki oświatowe w Ustroniu.
08.01.2004 13:14 251/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie zatwierdzenia taryfy wieloczłonowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym t.j / Dz.U. z 2001 r nr.142 poz. 1591 z póżn.zm /.
08.01.2004 13:03 250/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie sprawdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na podstawie art.24 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U.nr.72 poz.747/
08.01.2004 12:45 249/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
08.01.2004 12:34 248/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
08.01.2004 12:26 247/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zbieranie, transport i unieszkodliwianie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Ustroniu.
08.01.2004 11:49 246/2003 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie zmiany uchwały nr III/33/2002 Rady Miasta Ustroń z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości oraz podatek rolny i leśny.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna