Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.01.2018 10:39 433/2017 Zarządzenie nr 433/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych w placówkach oświatowych na rok szkolny 2017/12018
02.01.2018 10:23 432/2017 Zarządzenie nr 432/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za grunty, lokale użytkowe, garaże, pomieszczenia gospodarcze i składowe, nieruchomości zajmowane na cele reklamowe będące własnością Miasta Ustroń
02.01.2018 10:19 431/2017 Zarządzenie nr 431/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie kontroli zarządczej w zakresie zwiększenia terminowości wpłat w transakcjach handlowych
02.01.2018 10:16 430/2017 Zarządzenie nr 430/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania aneksu do rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2017/2018
02.01.2018 10:12 429/2017 Zarządzenie nr 429/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektów aktów prawa miejscowego w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
02.01.2018 10:09 428/2017 Zarządzenie nr 428/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia przez Gminę Ustroń spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
02.01.2018 10:05 427/2017 Zarządzenie nr 427/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów znajdujących się w ewidencjach prowadzonych przez Urząd Miasta Ustroń
02.01.2018 10:02 426/2017 Zarządzenie nr 426/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości pogotowia kasowego na rok 2018
02.01.2018 09:24 425/2017 Zarządzenie nr 425/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w spółce "Kolej Linowa Czantoria" Sp. z o.o. w Ustroniu
02.01.2018 09:20 424/2017 Zarządzenie nr 424/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna