Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2020 09:53 412/2019 Uruchomienie rezerwy celowej na rok 2019
03.01.2020 09:20 411/2019 Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych przez organizacje pozarządowe ofert o dotację na realizację zadań publicznych Miasta Ustroń w 2020 r.
03.01.2020 09:19 410/2019 Zmiana karty wzoru podpisu
03.01.2020 09:16 409/2019 Zatwierdzenie aneksów do arkuszy organizacyjnych w placówkach oświatowych na rok szkolny 2019/2020
03.01.2020 09:15 408/2019 Przyznanie dorocznych nagród Miasta Ustroń za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
03.01.2020 09:14 407/2019 Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ustroń
03.01.2020 09:12 406/2019 Ogłoszenie II edycji otwartego konkursu ofert na realizacje zadań przyjętych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 oraz zgodnie z Programem współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
03.01.2020 09:11 405/2019 Dokonanie wyboru wniosków złożonych przez kluby sportowe na realizację projektów w zakresie rozwoju sportu wraz z określeniem kwoty dotacji na wybrane projekty
03.01.2020 09:09 404/2019 Wyznaczenie soboty jako dnia pracy
03.01.2020 09:07 403/2019 Zmiana planu finansowego na rok 2019

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna