Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2020 09:06 402/2019 Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Ustroń
03.01.2020 09:04 401/2019 Zatwierdzenie aneksów do arkuszy organizacyjnych w placówkach oświatowych na rok szkolny 2019/2020
03.01.2020 09:03 400/2019 Powołanie Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert o dotacje na realizacje zadania publicznego
03.01.2020 09:02 399/2019 Ustalenie wysokości opłaty za miejsca postojowe na parkingach stanowiących własność Miasta Ustroń
03.01.2020 09:01 398/2019 Ogłoszenie I edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa objętego uchwałą nr XI / 148 /2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
03.01.2020 08:59 397/2019 Ustalenie procedury zgłaszania wypadków przy pracy
03.01.2020 08:58 396/2019 Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Miasta Ustroń oraz z mieszkańcami Miasta Ustroń w sprawie projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Pióropuszniki nad Wisłą”
20.12.2019 15:13 395/2019 Przeprowadzenie likwidacji środków trwałych i wyposażenia zaewidencjowanych w Urzędzie Miasta Ustroń
20.12.2019 15:12 394/2019 Ustalenie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. „Wyprawka szkolna”
20.12.2019 15:11 393/2019 Powołanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli Przedszkola nr 4 w Ustroniu oraz Przedszkola nr 7 w Ustroniu ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna