Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.02.2020 14:50 56/2020 Zatwierdzenie aneksu do arkusza organizacyjnego placówki oświatowej na rok szkolny 2019/2020
28.02.2020 14:48 55/2020 Aktualizacja Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Ustroń w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
28.02.2020 14:47 54/2020 Zmiana budżetu i zmiana planu finansowego na rok 2020
28.02.2020 14:44 53/2020 Rozstrzygnięcie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie góry Równica (wyłożenie do publicznego wglądu od 9 grudnia 2019r. do 16 stycznia 2020r., zbieranie uwag do 31 stycznia 2020r.)
28.02.2020 14:40 52/2020 Zatwierdzenie aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020 (SP1,SP3)
28.02.2020 14:39 51/2020 Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie zawarcia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego porozumień określających zasady prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych
28.02.2020 14:38 50/2020 Wprowadzenie Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Ustroń
28.02.2020 14:37 49/2020 Wyznaczenie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
28.02.2020 14:36 48/2020 Skierowanie pod obrady sesji uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu.
28.02.2020 14:35 47/2020 Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych przez organizacje pozarządowe ofert o dotacje na realizację zadań publicznych Miasta Ustroń w 2020 r.

1 2 3 4 5 6 następna