Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.11.2021 15:36 371/2021 Zmiana zarządzenia w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli funkcjonalnej, merytorycznej, formalno- rachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
02.11.2021 15:34 369/2021 Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
02.11.2021 15:34 370/2021 Przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego pn. ”Ekologiczny i Zinwentaryzowany Ustroń – Wizytówka Beskidów.”
02.11.2021 15:33 368/2021 Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
02.11.2021 15:32 367/2021 Zmiana budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2021
02.11.2021 15:31 366/2021 Podział środków w ramach IV edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa objętego Uchwałą nr XIX/285/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 września 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
02.11.2021 15:30 365/2021 Zmiana budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2021 w zakresie dotacji
02.11.2021 15:28 364/2021 Zmiana planu finansowego na rok 2021
02.11.2021 15:27 363/2021 Zatwierdzenie aneksu do arkusza organizacji placówki oświatowej na rok szkolny 2020/2021
02.11.2021 15:26 362/2021 Uznanie celowości realizacji zadania publicznego pn.” Ekologiczny i Zinwentaryzowany Ustroń – Wizytówka Beskidów”.

1 2 3 4 5 6 następna