Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.08.2021 09:25 AGG.6721.000002.2020.AS Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w granicach następujących ulic: Jana Wantuły,Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej,zachodniej granicy rzeki Wisły,Akacjowej,Katowickiej
06.08.2021 12:54 AGG.6733.000037.2021.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
28.07.2021 15:24 Wykaz nieruchomości gminnych z dnia 26 lipca 2021r. wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, przeznaczonej do użyczenia na cele związane z realizacją inwestycji pn.: „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu przy ulicy 3 Maja 15, dz. nr 5255, 4836 i 4838”.
21.07.2021 10:14 GL.RZT.70.159.2021 Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres 3 lat
15.07.2021 15:18 IGG.6721.00005.2019.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
15.07.2021 10:30 AGG.6733.000036.2021.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
15.07.2021 10:28 AGG.6733.000035.2021.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
09.07.2021 09:52 AGG.6733.000026.2021.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o dokonaniu uzgodnień dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.07.2021 09:22 Wykaz nieruchomości gminnych z dnia 5 lipca 2021r. wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, przeznaczonych do najmu, dzierżawy na cele: handlowe, mieszkaniowe - polepszenie zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej przeznaczonej na cele mieszkaniowe."
24.06.2021 14:49 AGG.6721.000002.2021.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o przystąpieniu do opracowania m.p.z.p. dla obszaru w Ustroniu Nierodzimiu

1 2 3 4 5 6 następna