Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.05.2022 09:25 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń - wykazy z dnia 16 maja 2022r. dotyczące gminnych nieruchomości przeznaczonych do najmu na cele: mieszkaniowe oraz usługowe.
09.05.2022 08:52 Protokół inwentaryzacyjny sporządzony w związku z zamiarem nabycia w drodze komunalizacji wymienionych poniżej nieruchomości przez Gminę Ustroń w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r., Nr 32, poz. 191 ze zm.)
05.05.2022 10:39 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń - wykazy z dnia 29 kwietnia 2022r. dotyczące gminnych nieruchomości przeznaczonych do najmu na cele: gastronomiczne oraz usługowe.”
05.05.2022 08:35 OGŁOSZENIE - KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO UL. NADRZECZNA 3
19.04.2022 10:30 AGG.6721.000001.2021.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Ustronia w rejonie skrzyżowania ulicy Cieszyńskiej z Katowicką
07.04.2022 08:36 AGG.6721.000002.2020.AS Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w granicach następujących ulic:Jana Wantuły,Pod Skarpą,Partyzantów,3 Maja,Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły,Akacjowej,Katowickiej-dotyczącym części terenów objętych tym planem
31.03.2022 09:24 Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń - wykazy z dnia 23 i 28 marca 2022r. dotyczące gminnych nieruchomości przeznaczonych do najmu na cele garażowe i handlowe
30.03.2022 10:38 AGG.6733.000006.2022.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.03.2022 10:30 AGG.6733.000005.2022.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.03.2022 15:49 AGG.6724.1.000048.2021 Obwieszczenie_Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji

1 2 3 4 5 6 następna