Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2005 14:47 XXXIX/362/2005 Uchwała Nr XXXIX/362/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 15 grudnia 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006.
28.12.2005 14:41 XXXIX/361/2005 U C H W A Ł A Nr XXXIX/361/2005 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2006 roku
28.12.2005 14:35 XXXIX/360/2005 UCHWAŁA Nr XXXIX/360/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie sprostowania oczywistych błędów w uchwale Rady Miasta Uzdrowiska Ustroń Nr XL/326/97 z dnia 26 września 1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów oznaczonych w planie ogólnym symbolami E-2 MN, E-3 MN, E-12 MN i ulicy lokalnej usytuowanej między tymi terenami
28.12.2005 14:28 XXXIX/359/2005 UCHWAŁA Nr XXXIX/359/ 2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie sprostowania oczywistych błędów w uchwale Rady Miasta Uzdrowiska Ustroń Nr XL/338/97 z dnia 26 września 1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów oznaczonych w planie ogólnym Ustronia symbolami D 39 MN, D 40 MN oraz terenu ulicy zlokalizowanej między nimi
28.12.2005 14:16 XXXIX/358/2005 UCHWAŁA Nr XXXIX/358/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej
28.12.2005 14:00 XXXIX/357/2005 U C H W A Ł A Nr XXXIX/357/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu wypłacania w 2006 roku dodatków do wynagradzania i innych świadczeń nauczycielom szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Ustroń
28.12.2005 13:55 XXXIX/356/2005 UCHWAŁA Nr XXXIX/356/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
28.12.2005 13:24 XXXIX/355/2005 UCHWAŁA Nr XXXIX/355/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia na rok 2006 programu współpracy Miasta Ustroń z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
28.12.2005 13:16 XXXIX/354/2005 UCHWAŁA Nr XXXIX/ 354/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ustroniu na 2006 r
28.12.2005 12:24 XXXIX/353/2005 UCHWAŁA Nr XXXIX/353/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.

1 2 3 4 5 6 następna